Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez a digitális nemzedék számára

digitális pedagógiai-módszertani csomag a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatására

Célcsoport

Alsó tagozat

Rövid leírás

A Polgár Judit Sakk Alapítvány egyedülálló oktatási programcsomagja a Sakkpalota Képességfejlesztő Oktatási Program, melyet elsősorban a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez ajánlunk. A program kialakítása során a tantárgyi keresztkompetenciák fejlesztése is beépült a tananyagba, így a matematikai, a szövegértési és a természettudományos kompetencia fejlesztésére is megoldást kínál. Interaktív tananyagaival pedig a digitális kompetencia fejlesztése valósul meg. A sakk a szabályok tudatos és következetes alkalmazásával az algoritmikus gondolkodásra készíti fel a gyerekeket, miközben a logikus gondolkodás és a stratégiai tervezés során a kreativitásuk is kiteljesedhet. A sakk programnyelve a digitális evolúcióra készít fel.

A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatán választható a Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1–4. évfolyam számára (23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 7.25.), mely a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását. A sakk mint stratégiai táblajáték a digitális kor oktatási eszköze. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Egy hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére! A program komplex eszköztárában az akkreditált tankönyvek, taneszközök, képzések mellett a digitális megoldások is fontos szerepet töltenek be.

A Sakkpalota Program digitális eszközei: a Sakkjátszótér App, mely videók és interaktív feladatok segítségével vezeti be a tanulókat a sakk világába, és a Sakkpalota 1 és a Sakkpalota 2 képességfejlesztő munkafüzet digitális és interaktív változata.

Részletes ismertető

A modern tudásalapú társadalomban tapasztalható információdömping olyan mértékű adatfeldolgozást igényel, amelyben a digitális és kreatív kompetenciák, a problémamegoldó gondolkodás és a képességek komplex fejlesztése létszükségletté vált. Ezen kompetenciák megléte elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamatban. Ehhez kínál megfelelő alapot a sakkban mint stratégiai táblajátékban rejlő lehetőség kihasználása. A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába.

A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges dialektikus, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek a gyerekek, vagyis a sakkozás a készségek komplex fejlesztését teszi lehetővé.

Sakkozás közben a gyerekek sokféle korábban tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni más tantárgyak tanulása során is! A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van. A Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején.

1. ábra: Sakkpalota Program digitális eszközei
               1. ábra: Sakkpalota Program digitális eszközei

A Sakkpalota Program digitális eszközeinek felhasználása új dimenziót nyit az oktatásban. A digitális nemzedék számára elemi elvárás az interaktív tanulóprogramok használata, ezért a tanulók könnyen motiválhatók.

A Sakkjátszótér App elsősorban az egyéni tanulást támogatja, de páros, csoportos vagy frontális munka­formában is végezhetőek a feladatok. A Sakkjátszótér App videók és interaktív feladatok segítségével vezeti be a tanulókat a sakk világába.

2. ábra: Sakkjátszótér App
                                                             2. ábra: Sakkjátszótér App

 

A Sakkpalota 1 és a Sakkpalota 2 képességfejlesztő munkafüzet digitális és interaktív változata az első és második osztályos munkafüzet 32-32 feladatsorát tartalmazza, az összes leckét interaktív feladat formájában feldolgozza. A feladattípusok változatosak, a szoftver könnyen kezelhető, minden feladat ellenőrizhető. Alkalmas egyéni, csoportos és frontális munkaformában történő feldolgozásra is. Számos helyen megjelenik benne a differenciálás.

3. ábra: Sakkpalota 1 és a Sakkpalota 2 képességfejlesztő munkafüzet
        3. ábra: Sakkpalota 1 és a Sakkpalota 2                  képességfejlesztő munkafüzet

Az 1-2. munkafüzet teljes tartalmát feldolgozó interaktív anyag feladat­típusai a következők:

 • színező,
 • egyszeres választás,
 • párosítás,
 • betűhiány szavakban, monda­tokban,
 • szabály-felismerési játékok: kakukk­tojás, pontok össze­köté­se, képek, alakzatok átmásolása valós helyzetben és tükrüzéssel, azonosság, különbözőség észrevételezése, alak-forma azonosítása, felismerése, mozaik-játék, iránykövetés, képek-szavak összekapcsolása, csoportosítás, halmazalkotás különböző szempontok alapján,
 • sorba rendezés,
 • összehasonlítások,
 • kicsinyítés, nagyítás,
 • megfigyelések, relációk felfedezése,
 • szókincsbővítés,
 • labirintus-játék,
 • anagramma,
 • szöveges számolási feladatok.
4. ábra: BELMA díj
      4. ábra: BELMA díj

A Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program keretében fejlesztett tankönyvcsalád 2015-ben elnyerte a BELMA díjat, azaz a Legjobb Európai Tananyag címet. Best European Learning Materials – Merit Award 2015.

A Sakkpalota 1–2. tankönyvcsalád 2015-ben Magyar Termék Nagydíjas lett.

Az Európai Parlament 2012. március 15-i deklarációjában a sakknak az Európai Unió közoktatási rendszerébe történő bevezetésének támogatása mellett foglalt állást, egyben felkérte a tagállamokat a nemzeti sakkoktatási programok kidolgozására. A közoktatásba történő beintegrálás céljával számos nemzetközi és nemzeti projekt indult. Ezek közül a legelőrehaladottabb projekteket, a Sakkpalota program mellett a skandináv államokban találjuk.

5. ábra: Referenciaintézmények
                    5. ábra: Referenciaintézmények

Jelenleg a programban részt vevők közül 16 iskola nyerte el a referenciaintézmény címet. összesen 246 intézményből, 126 különböző településről érkezett pedagógus végezte el sikerrel a Sakkpalota Programhoz kapcsolódó képzést.

A Sakkpalota Képességfejlesztő Programba bekapcsolódó iskolák biztos sikerre számíthatnak, mert az információs társadalom kihívásainak megfelelően készíthetik fel tanulóikat a mindennapok kihívásaira.

Pedagógiai-módszertani elemek

„A sakk eredetileg tanítási, gondolkodásfejlesztési eszköz volt, de az évszázadok során a célja eltolódott, és inkább csak mint játék, sport, kiemelkedő teljesítmény jelent meg. Polgár Judit most visszahelyezi a sakkot eredeti funkciójába, és taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a gondolkodásfejlesztés által. A módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell érteni a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie. Nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag feldolgozásának háttere. Rendszert, elvonatkoztatási terepet, átlátható, kézzelfogható viszonyokat ad, vagyis kiválóan pótolja a digitális kultúrában hiányzó tapasztalatokat.”[1]

Kapcsolódó tantervek

A Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1–4. évfolyam számára (23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 7.25.) választható az iskolák számára:

A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz – pedagógus-továbbképzés (30 óra)

A Sakkpalota Képességfejlesztő Program oktatásához szükséges ismereteket a programot választó oktatási intézmények pedagógusai rövid idő alatt el tudják sajátítani, hiszen a program az alaptantárgyak ismeretanyagát hangolja össze a sakk szabályrendszerén alapuló gondolkodásfejlesztéssel. Az erre a célra kidolgozott 30 órás akkreditált képzéseken a pedagógusok egy hétvége alatt megismerhetik a módszer elemeit, és gyakorlati felhasználásának lehetőségeit.

A továbbképzés legfőbb célja, hogy megismertesse az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat

 • a sakk, mint oktatási-, tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőségekkel,
 • a sakkozás szabályaival, alapelveivel, a sakkstratégia és sakktaktika alapjaival,
 • a sakkozás személyiségformáló hatásával, a sakkoktatás során fejleszthető képességekkel,
 • a sakk eszköz-, és szabályrendszerének felhasználási lehetőségeivel az általános tantárgyak oktatásának kiegészítéseként,
 • az interaktív oktatási segédletek, digitális tananyag oktatásával és használatával,
 • valamint azzal, hogy hogyan segíti a sakk a tanítási-tanulási folyamat minél hatékonyabbá tételét, a logikai-elemző gondolkodás kialakulását, az önálló döntéshozatalt, az adatfeldolgozást, a kreativitást és a memória fejlesztést.

A sakk mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását-tanulását. A sakk mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.

A képzés segítségével a pedagógusok külön tárgyként vagy oktatási eszközként is alkalmazni tudják a tehetségfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket. A digitális tananyagok használatával és tantermi gyakorlatával is megismerkednek a képzésen részt vevő pedagógusok.

[1] Dr. habil. Gyarmathy éva, MTA Pszichológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatárs

Infrastrukturális elemek

Sakkpalota Képességfejlesztő Programcsomag elemei

A Sakkpalota 1–2. munkafüzet interaktív tananyaga

A digitális tananyag SMART Notebook 11. szoftver segítségével futtatható jelenleg, más táblák szoftverére való konvertálása folyamatban van.

Infrastruktúra igénye: 1 db aktív panel/osztály; 1 db érintőképernyős laptop/tanuló

A programról bemutató állomány is készült.

6 ábra: A Sakkpalota 1–2. munkafüzet interaktív tananyaga
                                 6 ábra: A Sakkpalota 1–2. munkafüzet interaktív tananyaga

 

A Várkert Bazárban, a Világsakkfesztiválon tartott Sakkpalota Pedagógus Workshopon készült egy videó.

Sakkjátszótér Applikáció

Polgár Judit, világ leghíresebb és legsikeresebb női sakkjátékosa rajzfilmsorozatban és több száz oktató feladaton keresztül népszerűsíti ezt az izgalmas szellemi sportot a gyerekek között. Judit nevét jól ismeri a világ: ő a világ legeredményesebb női sakkjátékosa; a sakktörténet legjobb női sakkozója, több mint 25 éve női világelső. Két kisgyermek, Olivér és Hanna anyukájaként tökéletesen ismeri a célcsoport életkori sajátosságait. Az alkalmazás eredeti, friss és magával ragadó módon, a legkorszerűbb technikai eszközök felhasználásával mutatja be a képességfejlesztő táblajátékot. A gyerekeket a világ legjobb női játékosa vezeti be a sakk titkaiba. A sorozatot lenyűgöző képi világ jellemzi. A karakterek megragadóak: minden figura igazi egyéniség. Elindítja a gyerekeket az önálló tanulás és a közösségi játék felé. Az applikáció egyaránt alkalmas az otthoni tanulásra és az iskolai sakkoktatásnak a digitális korban lassan elengedhetetlen kiegészítő eszközeként. A kilenc részes HD rajzfilmsorozathoz száznál több szórakoztató és képességfejlesztő feladat tartozik! A rajzfilmek mindegyikét interaktív feladatok követik. Csak úgy léphetsz a következő szintre, ha mindegyiket teljesíted. A játékban 100 feladvány található.

Infrastruktúra igénye: tanulónként 1 db laptop, Windows 8.1 vagy Windows 10 operációs rendszerrel

7. ábra: Sakkjátszótér
                                                                7. ábra: Sakkjátszótér

 

Sakkpalota tankönyvcsalád az 1–3. évfolyam számára

 8. ábra: Sakkpalota tankönyvcsomag
                                                           8. ábra: Sakkpalota tankönyvcsomag

 

 • 9. ábra - Sakkpalota 3
                9. ábra – Sakkpalota 3

  Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakk tankönyv az 1. osztályosok számára
  (Raktári szám: NT-80471)

 • Sakkpalota 1. Képességfejlesztő munkafüzet az 1. osztályosok
  (Raktári szám: NT-80471/M)
 • Sakkpalota 2. Képességfejlesztő sakk tankönyv az 2. osztályosok számára
  (Raktári szám: NT-80472)
 • Sakkpalota 2. Képességfejlesztő munkafüzet az 2. osztályosok
  (Raktári szám: NT-80472/M)
 • Sakkpalota 3. Képességfejlesztő feladatgyűjtemény a 3. osztályosok
  (Raktári szám: NT-80473/M)

A kiadványok a hivatalos tankönyvjegyzékről rendelhetők meg.

Pedagógus kézikönyvek a Sakkpalota tankönyvcsaládhoz

 • Sakkpalota 1. tanítói kézikönyv (Raktári szám: NT-80471/K)
 • Sakkpalota 2. tanítói kézikönyv (Raktári szám: NT-80472/K)

A Sakkpalota iskolai alapcsomag tartalma

 • Sakkpalota demonstrációs tábla
 • Mágneses képességfejlesztő csomag (A 166 db-os készlet tartalma: 102 fejlesztő + 64 sakkfigura. 44 db-os ABC betűkészlet; 32db-os sakk készlet diagram báb; 32 db-os Sakkpalota mesebáb készlet; 26 db-os számkészlet; 8 db-os ABC koordináta rajzkészlet; 8 db-os állatrajz készlet; 16 db üres mágnes joker mező.)
 • Sakkpalota dobókocka
 • Sakkpalota sakk készlet
 • Sakkpalota oktatási poszter

A Sakkpalota iskolai bővített csomag tartalma

 • Sakkpalota demonstrációs tábla
 • Mágneses képességfejlesztő csomag (A 166 db-os készlet tartalma: 102 fejlesztő + 64 sakkfigura. 44 db-os ABC betűkészlet; 32db-os sakk készlet diagram báb; 32 db-os Sakkpalota mesebáb készlet; 26 db-os számkészlet; 8 db-os ABC koordináta rajzkészlet; 8 db-os állatrajz készlet; 16 db üres mágnes joker mező.)
 • Nagyméretű sakkszőnyeg
 • 32 db-os babzsák sakk báb készlet
 • Sakkpalota dobókocka
 • Sakkpalota asztalka (választható színben)
 • Sakkpalota sakk készlet
 • Sakkpalota oktatási poszter

Bővebb információ és teljes termékkínálat.

Támogató szolgáltatások

Sakkpalota Facebook csoport

 • A Sakkpalota csoport azért jött létre, hogy a pedagógusok megoszthassák egymással a Sakkpalota programmal kapcsolatos tapasztalataikat, ötleteiket, kérdéseiket.
 • A csoport tagjai lehetnek azok a pedagógusok, akik elvégezték „A tehetségfejlesztő sakk mint oktatási eszköz” akkreditált továbbképzést.

Információs szolgálat a sakkpalota@polgarjudit.hu címen érhető el.

Országos szakmai napok

Országos Szakmai Konzultációs Nap, Sakkpalota Workshop, konferencia, előadások, Világsakkfesztivál minden évben.

Kapcsolódó dokumentumok, források

Weboldal

Letölthető kézműves feladatok.

A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 és VEKOP-7.3.3–17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.