Digitális környezet a köznevelésben

A záró szakmai beszámoló összeállítását támogató minta

Tájékoztató a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) feltöltő moduljának használatához

Intézményi digitális fejlesztési tervek összeállítása
Digitális pedagógiai módszertani csomagok
Intézményi digitális fejlesztési tervek módosítása

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítását szolgáló pályázatokban — EFOP-3.2.3-17, illetve VEKOP-7.3.3-17 — megfogalmazott szakmai célok elérése, a pályázók, illetve a pályázatot megvalósítók szakmai tevékenységének támogatása a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ egyik kiemelt feladata. A hivatkozott pályázati felhívásokból fakadó feladataink ellátása során keletkezett, a pályázók, illetve a pályázatot megvalósítók körét meghaladóan is érdeklődésre számot tartó információkat és dokumentumokat ezen oldalon keresztül hozzuk nyilvánosságra.

A projektek szakmai megvalósítását támogató, zárt fórumot is működtetünk.

Intézményi digitális fejlesztési tervek összeállítása

Pályázatok keretében benyújtandó Intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) elkészítéséhez javasoljuk az alábbi segédanyagok használatát:

 • A DFT összeállításának követelményei (PDF)
 • Intézményi digitális fejlesztési terv – minta (Word)
 • Értékelési szempontok az intézményi fejlesztési tervhez (PDF).
  Minden értékelési szempont esetében három lehetséges érték (Megfelelő; Részben megfelelő; Nem megfelelő) közül választhat az értékelő. A kapott értékelések alapján alakul ki a végső eredmény. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempontokat a pályázat kötelező elemei alapján választottuk, bármelyik esetében a nem megfelelés egyben a támogathatóságot is megkérdőjelezi. A nem támogatott fejlesztési tervek készítői — a pályázatok beadására rendelkezésre álló időszakon belül, korlátozás nélkül — ismételten benyújthatják a javított tervüket.
 • Az intézményi digitális fejlesztési terveknek a vonatkozó pályázati felhíváshoz kell kapcsolódniuk, így felhívjuk a készítőik figyelmét, hogy a pályázati felhívásban megjelölt keretösszegek nem intézményenként, hanem pályázatonként, tehát három vagy négy intézményre együttesen vannak meghatározva.

Elkészült fejlesztési terveiket a hivatkozást követve tudják beküldeni értékelésre, PDF-állományként az üzenethez csatolva. Várhatóan a dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül tudjuk elvégezni az értékelést, illetve a támogató nyilatkozat kiállítását. A terveket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel és értékeljük akkor is, ha már ismételt beküldésről van szó. Amennyiben torlódás vagy egyéb ok miatt nem tudjuk a fent jelzett időn belül elvégezni az értékelést, üzenetben tájékoztatjuk az érintetteket.

Digitális pedagógiai módszertani csomagok

A közzétett digitális pedagógiai-módszertani csomagok a pályázók TÁJÉKOZTATÁSÁT szolgálják, azok választása nem kötelező, de egyben MINTÁT adnak arra, hogy a támogatási kérelem eredményes megvalósításához milyen szerkezetű és tartalmú módszertani megoldások összeállítása lehet célravezető. Az összeállítások termékmegjelenítést tartalmazhatnak ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv éppúgy elfogadható, hiszen az ajánlatokban a pedagógiai-módszertani tartalom jelenti a lényeget, minden más csak annak megvalósítását szolgáló eszköz.

Szakmai állásfoglalás a digitális történetmeséléshez kapcsolódó egyik módszertani csomaghoz tartozó eszközök beszerzéséből adódó probléma kapcsán.

A bevezetendő csomagok tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.

Kérdések és válaszok a DFT összeállításáról

Intézményi digitális fejlesztési tervek módosítása

A projektek megvalósítása során felmerülhetnek olyan akadályok, problémák, illetve változások, amelyek az intézmények digitális fejlesztési terveiben változtatásokat vagy módosításokat tesznek szükségessé, attól függően, hogy a megjelenő igények milyen jellegűek és milyen mértékben érintik az intézmény digitális fejlesztési tervében megfogalmazottakat. Tájékoztatónk ahhoz ad támpontokat, hogy szükséges-e az intézményi digitális fejlesztési tervek módosítása.

Kérjük Önöket, hogy az egy ügymenethez tartozó dokumentumokat újabb hozzászólás keretében, ugyanazon ügymenethez nyújtsák be, hogy az ügyek nyomon követése könnyebben áttekinthető legyen.

Az intézményi digitális fejlesztési tervek támogató nyilatkozatának megújítását nem igénylő problémák kezelése

Nem szükséges a DFT módosítása, ha a

 • változás nem érinti a megfogalmazott célokat;
 • megvalósításba bevont célcsoportok jellemzői lényegesen nem változnak az elfogadott fejlesztési tervhez képest;

Például:

  • a DFT-ben megjelölt tanulócsoport a megvalósítás kezdetére egy évfolyammal feljebb tart tanulmányaiban (a 2. évfolyamos csoportra vállalt szövegértés fejlesztése az időközben 3. évfolyamra járó gyerekek körében valósul meg);
  • a bevont pedagógus személyének változása miatt a tanulócsoport is megváltozik, azonban a tanulócsoport DFT-ben leírt jellemzői nem térnek el jelentősen az elfogadott fejlesztési tervben megadott csoportétól.

Ilyen esetekben a Nyilatkozat sablon és 1. számú melléklete megfelelő pontjainak kitöltésével kell jelezni a változásokat, megadva azok indoklását is. A kitöltött és aláírt Nyilatkozatot el kell küldeni az Irányító Hatóság részére, valamint tájékoztatásként a Digitális Pedagógia Módszertani Központnak.

 • a bevont pedagógus, illetve a személyének változása miatt újként bekapcsolódó pedagógus kompetenciái között nincs jelentős eltérés;

Például:

  • a DFT-ben korábban nevesített pedagógus előre nem látható okok miatt nem vesz részt a pályázat céljainak megvalósításában, a helyette belépő pedagógus kompetenciák tekintetében azonosnak tekinthető;
  • az eredetileg tervezett csoporttal egy másik pedagógus valósítja meg a választott módszertani csomag bevezetését, akinek kompetenciái azonosnak tekinthetőek az eredetileg tervezett pedagóguséval.

Javasoljuk, hogy a bevont pedagógusokat ne név szerint szerepeltessék a DFT-ben, hanem a bevont pedagógusokkal kapcsolatosan az elvárt kompetenciákat jelöljék/erősítsék meg, így a későbbiekben a személyekben felmerülő változást már fel sem veti a módosítás kérdését.

A bevont pedagógusok személyében történt változást is Nyilatkozat sablon és 1. számú melléklete megfelelő pontjainak kitöltésével jelezzék. A kitöltött és aláírt Nyilatkozatot el kell küldeni az Irányító Hatóság részére, valamint tájékoztatásként a Digitális Pedagógia Módszertani Központnak is.

 • az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok jellemzői nem térnek el a támogatott fejlesztési tervben lévőtől;
 • a választott módszertani csomag eszközeit az eredeti választással egyenértékű eszközzel helyettesíti a pályázatot megvalósító;

Például:

  • a módszertani csomag alkalmazásával kapcsolatosan az alapvető paraméterek nem változtak, ugyanazon a kompetenciaterület fejlesztését támogatja, ugyanazokon az évfolyamokon – a szövegértés fejlesztése LEGO StoryStarter csomag (5–8 évf.) eszközei helyett az Abacusan – ArTeC (5–8 évf.) eszközeivel (vagy fordítva) – valósítja meg.
  • a „Természettudományok oktatása digitális adatbegyűjtő használatával” elnevezésű csomag bevezetése esetén a leírásban szereplő hardver és szoftver helyett más, de a termékekkel egyenértékű eszközöket szerez be a megvalósító.

Ilyen esetekben a Nyilatkozat sablon és 1. számú melléklete megfelelő pontjainak kitöltésével kell jelezni a változásokat, megadva azok indoklását is. A kitöltött és aláírt Nyilatkozatot el kell küldeni az Irányító Hatóság részére, valamint tájékoztatásként a Digitális Pedagógia Módszertani Központnak.

Az intézményi digitális fejlesztési tervek módosítását igénylő helyzetek

A pályázati program megvalósítása során olyan akadályok is nehezíthetik a projekteket, amelyek az elfogadott intézményi digitális fejlesztési terv módosítását igénylik. A módosítás következtében ismételtem meg kell szerezni a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ támogatását, hiszen az általuk kiadott támogató nyilatkozat igazolja, hogy a projekt céljai és az azok megvalósításához választott eszközök összhangban vannak a pályázati kiírással.

A módosított tervek értékelési szempontrendszere azonos a korábban támogatott változat értékelésekor alkalmazottal, hiszen a pályázati felhívások intézményi digitális fejlesztési tervek összeállítására, tartalmára vonatkozó követelményei nem változtak. A tervek összeállítását segítő minta magyarázó szövegrészeiben kiemeltük azokat a szempontokat, amelyekre kérjük fordítsanak fokozott figyelmet az átdolgozás során.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott intézményi digitális fejlesztési terv módosítására abban az esetben biztosan szükség van, ha:

 • módosították az abban megfogalmazott célokat;
 • olyan csoportot vontak be a megvalósításba, amelynek jellemzői lényegesen eltérnek a korábbi fejlesztési tervben lévőtől;
 • olyan pedagógust vonnak be a megvalósításba, akinek meglévő kompetenciái lényegesen eltérnek az elfogadott tervben lévőtől;
 • olyan digitális pedagógiai megoldást valósítanak meg, amely eltér a támogatott tervben lévőtől.

Tekintettel arra, hogy a módosított intézményi fejlesztési terv egy megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódó dokumentum, a módosított terv benyújtásakor mellékelni kell a pályázat megvalósításáért felelős vezető azon nyilatkozatát is, amelyben a támogatott pályázat megnevezésével együtt kijelenti, hogy az intézményi digitális fejlesztési terv elfogadását követően, az annak módosításából fakadó változásokat a projekt a támogató felé is bejelenti.

A módosított DFT bevezetőjében foglalják össze a módosítás szakmai indokát/indokait. Indoklásukban tárják fel azokat a szempontokat, amelyek alapján a módosítás mellett döntöttek.

Az értékelési folyamat gyorsítása érdekében a benyújtott fejlesztési tervekben tipográfiailag (más betűtípus, háttérszín módosítása stb.) is jelöljék meg a módosult részeket, illetve ezt a dokumentum egészén egységesen alkalmazzák, hogy követhető legyen a módosítások végigvitele.

A módosított fejlesztési terveket a hivatkozást követve tudják beküldeni. A dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül tudjuk elvégezni az értékelést, illetve a támogató nyilatkozat kiállítását. A terveket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel és értékeljük akkor is, ha már ismételt beküldésről van szó. Amennyiben torlódás vagy egyéb ok miatt nem tudjuk a fent jelzett időn belül elvégezni az értékelést, elektronikus levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Minden üzenetünket és a támogató nyilatkozatot is ezen a csatornán keresztül küldjük el Önöknek.