EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001

A projekt adatai:

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001
A projekt címe: A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása
A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
A kiemelt projektet megvalósító konzorcium vezetője: Oktatási Hivatal
Konzorciumi partnerek: Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJ nKft.)
jogutód: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 2023.05.01-től
Eszterházy Károly Egyetem
A szerződött támogatás összege: 11 751 032 593 Ft
A megvalósítás költsége: 11 751 032 593 Ft
Oktatási hivatal megvalósítási költsége: 7 636 678 803 Ft
Eszterházy Károly Egyetem megvalósítási költsége: 2 157 256 446 Ft
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. projektelemének megvalósítási költsége:

1 957 097 344 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett megvalósítási ideje:
Teljes kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017.06.01. – 2023.12.20.
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. projektelemének megvalósítási ideje: 2017.06.01. – 2020.12.31.

A Digitális Jólét nKft. által megvalósítandó projektrész tartalmának bemutatása

A kiemelt projektet megvalósító konzorcium tagjaként a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által koordinált projektrész célja a modern digitális pedagógiai kultúra elterjesztése, azaz a digitális tanulási és tanítási környezet kialakításának elősegítése tartalom- és módszertani fejlesztések támogatásával, a digitális pedagógia intézményi, szabályozási feltételeinek feltárásával.

Az oktatás és az iskolák digitális átállásához egyaránt szükséges az infrastruktúra, a támogató szolgáltatások, valamint a pedagógusok digitális módszertani gyakorlatának fejlesztése. Ennek megfelelően a projektrész egyes tevékenységcsoportjain belül megvalósítandó feladatok egyszerre szolgálnak oktatáspolitikai, szakmai-módszertani támogatási, tudásmenedzsment, valamint disszeminációs célokat.

A projekt keretében elkészülnek az oktatást érintő hazai és EU-s stratégiák, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája  (DOS) illeszkedésére vonatkozó elemzések, illetve az azok összehangolására vonatkozó javaslatok. A projektrész szak- és fejlesztéspolitikai támogatást nyújt a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája implementációjához kapcsolódóan; illetve olyan monitoring rendszert dolgoz ki és működtet, amely lehetővé teszi az implementáció folyamatának nyomon követését.

A projektrész másik nagy tevékenységcsoportjának célja egy olyan tudásmegosztó felületet kialakítása, amely nyilvánosságot biztosít a digitális oktatást szolgáló szakmai és módszertani eredményeknek, lehetővé teszi a már létező jó gyakorlatokhoz való hozzáférést, a pedagógusok egymás közötti tapasztalatcseréjét, valamint digitális pedagógiai hálózatok kiépülését. A projekt keretében lehetőség nyílik a digitális oktatás módszereinek hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, illetve nemzetközi tanulmányutakon való megismerésére, valamint a hazai eredmények nemzetközi disszeminációjára is.

Fontos célkitűzésünk, hogy a digitális tartalomkínálat, módszertani támogatás, tudásmegosztás lehetővé tegye, hogy a digitális eszközök értő és széles körű használata minden tantárgy esetében beépüljön a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába, valamint, hogy létrejöjjön egy „intézményi digitális minimum” követelményrendszer, illetve a követelményrendszernek való megfelelést támogató intézményi kompetencia-keretrendszer.

A fentiek megvalósítása érdekében a kiemelt projekt fontosabb tevékenységei:

 • A digitális pedagógia korszerű módozatainak feltárása, minták kifejlesztése, tartalmi ajánlások megfogalmazása, továbbá mintaprojektek megvalósítása, azok tapasztalatainak feldolgozása.
 • A digitális iskola leírása a követelmények és a teljesülésüket jellemző indikátorok meghatározásával (a digitális iskolává válás folyamatára, az átálláshoz szükséges optimális infrastrukturális, szervezeti és humánerőforrásra, valamint a folyamatra vonatkozó elvárások meghatározása, illetve a működésére vonatkozó ajánlások megfogalmazása), az EU Digcomp.org keretrendszeréhez illeszkedően.
 • A digitális oktatás eredményességének, az oktatás hatékonyságának növeléséhez való hozzájárulás mérhetővé tétele és nyomon követése, adat-alapú oktatási döntéshozatal támogatása a digitális oktatás eszközeinek segítségével.
 • A munkaerőpiaci és társadalmi elvárásoknak, valamint a továbbtanulás és az élethosszig tartó tanulás szükségleteinek megfelelő digitális kompetenciák meghatározása a EU Digcomp keretrendszer valamint az erre épülő IKER (Infokommunikációs Egységes Referencia Keret) szintjeivel összhangban; a tanulói és pedagógusi digitális kompetencia mérési rendszerének elemeire vonatkozó javaslatok megfogalmazása, az életpályaszakaszokban elvárt szint meghatározása, valamint a szabályozási környezet megfelelő alakításának támogatása.
 • Szakmai támogatás biztosítása a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak felülvizsgálatát és átdolgozását végzők számára a digitális pedagógiai követelmények érvényesítéséhez.
 • A köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlat-centrikus, motiváló informális és nem formális tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például a témahetek – kínálatának bővítésével, az adaptálásukat elősegítő mintaprojektek szervezésével, az eredmények elemzésével.
 • A korai iskolaelhagyók arányának csökkentése a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekre, innovatív oktatásszervezési eljárásokra és a kapcsolódó támogató szolgáltatásokra vonatkozó szakmai javaslatokkal.
 • Tanácsadói feladatok ellátása az intézmények digitális átállását támogató pályázatokhoz kapcsolódóan, illetve általános tájékoztatás és támogatás biztosítása az intézmények számára a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan.

A projekt a kitűzött célok megvalósításával hozzájárul:

 • az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai közül a korai iskolaelhagyás arányának 10 százalékra mérsékléséhez,
 • Magyarország versenyképességének javításához,
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos gazdagításához, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez, összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel, valamint a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával,
 • az informális és nem formális keretek között, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló programok, módszertanok szélesebb körű elterjedéséhez, a társadalmi együttműködés erősítéséhez,
 • a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség kiteljesedését elősegítő eszköz-rendszer továbbfejlesztéséhez,
 • a nevelés-oktatás minőségének fejlesztésével, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a tanulási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a munkaerő-piaci elvárásokhoz való alkalmazkodás támogatásához.

A projekt céljainak megvalósítása érdekében tevékenységeinket az alábbi tematikus egységekbe szervezve végezzük:

 1. A DOS implementációjához kapcsolódó fejlesztési feladatok;
 2. Digitális pedagógiai tudásmenedzsment;
 3. Oktatási intézmények digitális fejlesztéseinek szakmai támogatása.

 

1. A DOS implementációjához kapcsolódó fejlesztési feladatok

Az alprojekten belül két fő tevékenység zajlik: egyrészt a DOS köznevelést érintő implementációjának szak- és fejlesztéspolitikai támogatása, másrészt az uniós digitális kompetencia keretrendszerre és a hazai fejlesztésű IKER-re (infokommunikációs egységes referenciakeret) épülő, tanulókra, pedagógusokra és az intézmények vezetőire vonatkozó digitális kompetenciakeret kidolgozásában és elterjesztésében való szakmai közreműködés.

Az előbbi tevékenységen belül kerül sor a köznevelési ágazati és az arra ható egyéb hazai stratégiák (Köznevelés-fejlesztési stratégia, a Végzettség nélküli iskola-elhagyás középtávú stratégia és Intézkedési terve, az Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Társadalmi felzárkózási stratégia és Cselekvési terve, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia és a Közgyűjtemények digitalizálására vonatkozó stratégia), valamint a DOS koherenciájának és illeszkedésének összehasonlító elemző vizsgálatára.

Emellett a tevékenység keretében elkészülnek a nemzetközi, elsősorban az Európai Unió és az OECD IKT szakpolitikákkal kapcsolatos nemzetközi elemzéseinek, ajánlásainak és az uniós stratégiáknak, valamint a közösségi eszközök implementációjának elemző értékelései.

Az elemzések és a megfogalmazott javaslatok megvitatása mind a hazai, mind a nemzetközi stratégiák vonatkozásában szakértői és döntéshozói workshopok keretében történik. Részben az elemzések fogják képezni a vizsgált stratégiák és a DOS soron következő felülvizsgálatára és módosítására irányuló javaslatcsomag alapját.

E feladatcsoport keretén belül az alprojekt szak- és fejlesztéspolitikai támogatást biztosít a döntéshozók számára a DOS implementációjához kapcsolódó fejlesztések területén, illetve kidolgozza és működteti a Digitális Oktatási Stratégia monitoring rendszerét. Az elemzésekre és a monitoring rendszerre épülve a z alprojekt évente beszámolót készít a DOS és Intézkedési Tervének végrehajtásáról, valamint közzéteszi az oktatás digitális átállását nyomon követő monitoring jelentését.

Az alprojekt másik tevékenységcsoportja keretében a DPMK szakmai ajánlások és javaslatok elkészítésével támogatja a pedagógusokra, intézményvezetőkre és valamennyi nevelési-oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális kompetencia követelmény keretrendszerének kidolgozását. Az alprojekt közreműködik és ajánlásokkal támogatja a pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérését, a pedagógus-előmeneteli rendszerhez kapcsolódó digitális pedagógiai kompetenciaszintek, és ezek teljesítését segítő képzési rendszer és mérés-értékelési rendszer kidolgozását, valamint a kapcsolódó jogszabályok és egyéb szabályozók felülvizsgálatát. Emellett az alprojekt szakemberei ajánlásokat készítenek a digitális pedagógiai kompetenciafejlesztést célzó pedagógusképzésekre és továbbképzésekre vonatkozóan is.

2. Digitális pedagógiai tudásmenedzsment

Az alprojekt keretében megvalósítani kívánt kommunikációs és disszeminációs tevékenységek a digitális pedagógia elterjesztését hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok építésével, szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétellel, tudásmegosztást szolgáló események szervezésével, digitális pedagógiai hálózatok szervezésével és tudásmegosztó felületek kialakításával, fenntartásával támogatják.

A pedagógusok számára a külföldi tapasztalatszerzést biztosító a tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel támogatása mellett sor kerül egy tudástranszfer pilotprojekt kidolgozásra Finnországgal, valamint az EU illetékes szervezeteivel (pl. European Schoolnet), programjaival és az OECD-vel való szakmai együttműködés kialakítására és megerősítésére.

A minél szélesebb körű tudásmegosztás érdekében az alprojekt partnerségi modellt alakít ki az oktatáson kívüli szereplők bevonására (pl. a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia területén elsősorban az IT biztonságot, illetve a médiatudatosságot érintően, illetve a közgyűjtemények képviselőivel a tartalmi átjárhatóság minél szélesebb körű biztosíthatósága érdekében).

Ezen tevékenység keretében valósul meg a digitális pedagógia és oktatás területén elért fejlesztési eredmények disszeminációs célú bemutatása hazai és nemzetközi konferenciákon, workshopokon és egyéb szakmai fórumokon. A más szervezetek által rendezett konferenciákon való megjelenés mellett az alprojekt saját szervezésű konferenciákkal is támogatja, hogy a projekt eredményei minél szélesebb körben ismertté váljanak a szakpolitikai döntéshozókon túl elsősorban a gyakorló pedagógusok körében.

Az országos rendezvények megtartása mellett az alprojekt kisebb szakmai műhelyek keretében is igyekszik fenntartani a folyamatos szakmai konzultációt. Ennek érdekében olyan tematikus szakmai fórumok rendezését tervezi szakemberek (digitális szakértők, szaktanácsadók, mentorok) és pedagógusok, intézményvezetők, fenntartók részére, amelyek keretében lehetőség nyílhat a helyi fejlesztési igények, szükségletek pontosabb megismerésére.

E tevékenység keretében kerül sor a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségébe tartozó kommunikációs feladatok megvalósítására (a projekttel kapcsolatban pontos és naprakész információk megosztására a honlapon keresztül, tájékoztató táblák elhelyezésére, médiakommunikációs elemek megjelentetésére). Az alprojektben fejlesztett honlap a kedvezményezett kommunikációs kötelezettségein és a rutinszerű tartalmakon megjelenítésén túl tudásbázisként is működik. Ezen a felületen tesszük elérhetővé a feltárt hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, a digitális pedagógia területén keletkezett szakirodalmat, elemzéseket, jelentéseket, de emellett terepet kívánunk biztosítani a pedagógusok egymás közötti horizontális tudásmegosztásához, tapasztalatcseréjéhez és az online tanári közösségek kialakulásához is.

3. Oktatási intézmények digitális fejlesztéseinek szakmai támogatása

Az alrprojekt három fő területet foglal magába: a köznevelési intézmények digitális átállásának támogatását és nyomon követését, a digitális pedagógiai-módszertani gyakorlatok elterjesztésének támogatását, valamint az intézményi digitális fejlesztési pályázatok szakmai támogatását.

Az alprojekt szakértői támogatják a köznevelés digitális átállását, és azt, hogy az intézmények felmérhessék, hol tartanak ezen a területen, milyen további támogatásokat igényelnek. Ehhez kapcsolódóan kialakítják az intézményi „Digitális névjegy” rendszerét, mely visszajelzést adhat egy intézmény digitális felkészültségéről (infrastruktúra, vezetés, szolgáltatás, humán erőforrás, módszertan), mind az intézményvezetésnek, mind pedig a fenntartóknak. Az elkészült rendszert tesztelik, és szakmai támogatást nyújtanak annak bevezetéséhez. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alapján az intézmények digitális átállásának támogatásához ajánlások, módszertani segédletek készülnek, a digitális iskola új típusú működtetési mechanizmusai, infrastrukturális fejlesztései vonatkozásában, beleértve egy, a tanulói saját eszközök bevonására épülő (BYOD – BringYourOwnDevice) modellprogramot is.

Az alprojekt közreműködik az intézményvezetők, valamint az intézményi digitális átállást segítő, illetve a digitális pedagógia támogatását végző szakemberek (digitális szaktanácsadók, szakértők, mesterpedagógusok, mentorok) speciális felkészítéséhez szükséges képzési és felkészítő programok kidolgozásában, valamint szakmai támogatást nyújt a digitális pedagógiai asszisztens feladata, illetve a munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák meghatározásához is.

Az alprojekt kidolgozza a hazai és nemzetközi digitális pedagógiai mintaprogramok általános kritériumait, amelyek alapján azok beazonosíthatóvá válnak. A mintaprogramok elemzése alapján a projekt szakemberei feltárják az elterjeszthetőség, a pedagógiai eredményesség, költséghatékonyság szempontjait, amelyek alapján megítélhető egy-egy digitális pedagógiai mintaprogram bevezetésének lehetősége egy adott intézményben vagy intézménycsoportban. Több mintaprogram pilot jellegű bevezetésére és kipróbálására is sor kerül.

Felkutatjuk a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, mintaprojekteket a digitális pedagógia területén, melyeket hozzáférhetővé teszünk és ki is próbálunk pilot jelleggel, vizsgálva az adott program adaptálhatóságát és bevezethetőségét a hazai tartalmi szabályozási és működési környezetben. A már nagy sikerrel működő Digitális Témahét további népszerűsítésével és tartalmi bővítésével támogatjuk a pedagógusok osztálytermi munkáját.

A feladategységben megvalósul a pedagógusok tudásmegosztásához kapcsolódó események, workshopok, webináriumok szakmai tervezése, olyan kiemelt területhez kapcsolódóan, mint például a digitális gyermekvédelem és a médiatudatosság. A pedagógusok és szakértők számára – a digitális oktatási és pedagógiai módszertani tudásbővítés érdekében – külföldi tanulmányutakat, tapasztalatcserét, szakmai konzultációkat szervezünk.

Az alprojekt keretében kerül sor az intézményi digitális fejlesztési pályázatok szakmai támogatására a kapcsolódó konstrukciók előkészítésének, illetve a pályázatok, kiemelt projektek megvalósításának szakmai támogatására.