A szövegértés és az olvasási készség fejlesztése felső tagozaton BOOKR Kids Mesetár alkalmazásával

digitális pedagógiai-módszertani csomag a szövegértés fejlesztésének támogatására

Célcsoport

Felső tagozat

Rövid leírás

A BOOKR Kids Mesetár interaktív mese-, vers- és mondókagyűjteménye az anyanyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztését támogatja, egyúttal motiválja az olvasóvá nevelést, támogatja a készségszintű olvasást és a szövegértést. A digitális pedagógiai módszertani eszközcsomag az 5–6. évfolyamos magyar nyelv és irodalom kerettantervvel összhangban került kialakításra. Az interaktív történetek ötvözik a hangoskönyvek, az animált e-könyvek és a képességfejlesztő játékok jellemzőit.

Az 5–6. évfolyamosok életkori sajátosságait figyelembe véve hoztuk létre a 10–12 éves korosztálynak szánt csomagot és úgy alakítottuk az olvasmánylistát, hogy a történetek mellett már helyet kapjanak többek között a mondák, a mítoszok, az ismeretközlő szövegek, az elbeszélő költemények, a nagyobb lélegzetvételű regények és a novellák is. Könyveink minden oldala gazdagon, a szövegkörnyezethez illeszkedően animált, az illusztrációk interakciókat rejtenek magunkban, mindemellett minden könyv végén, a történethez kapcsolódó, különböző nehézségi szintű szövegértési feladatok találhatóak, melyek az adott órán belüli differenciálást is elősegítik. Az alkalmazás díjnyertes színészek által felvett narrációt is tartalmaz, amely tetszés szerint ki-be kapcsolható. Az általunk összeállított olvasmánylista a magyar nyelv és irodalom kerettanterv tananyagának 70%-át lefedi, ezzel megkönnyítve az olvasás tanórák szerkezetébe való beépítését

Az érintéssel vezérelt kezelőfelületnek és az interakcióknak köszönhetően a BOOKR Kids-történetek előkészítik a passzív befogadást felváltó, a cselekvő részvételt megkívánó új kommunikációs formák, az ún. digitális olvasás és szövegértés módjainak kialakítását. Mindezzel hozzájárulnak az új felhasználói stratégiák elsajátításához és kritikus használatához. A BOOKR Kids-alkalmazás felhasználása során a gyermekek és a pedagógusok megismerkedhetnek a digitális ellenőrzési formák technikai használatával.

A BOOKR Kids elnyerte a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szakmai díját „az oktatást-nevelést legjobban segítő hangzó anyag” kategóriában.

Részletes ismertető

A mobiltelefonon vagy tableten egyaránt futtatható BOOKR Kids alkalmazás olyan interaktív mesekönyveket, verses meséket, verseket és mondókákat tartalmaz, amelyek a magyar nyelv és irodalom kerettanterv ajánlásában is szereplő művek és a szépirodalmi, illetve az oktatási kánon részét képező papíralapú könyvek digitális verziói. Minden interaktív hangoskönyv gazdagon animált, és olyan képességfejlesztő játékokkal van kibővítve, amelyek támogatják a szövegértést. A hangos felolvasás funkció be- és kikapcsolható. Az ajánlott művek táblázata letölthető.

A BOOKR Kids applikációja az interaktív könyveknek a „célzott” és a „hagyományos” olvasói részvételt is megkívánó típusába tartozik, ezért alkalmas annak az olvasási és mesehallgatási tradíciónak a megőrzésére és kiterjesztésére is, amelynek lényege az elmélyült, jelentésteremtő olvasás és a történet érzékeny átélése. Az interaktív mesék – a pictorial turn korának legfiatalabb felhasználóit – a verbális és a vizuális nyelv különféle típusainak befogadására inspirálják.

A felső tagozatnak szánt programcsomag a tanórai anyanyelvi nevelés mellett alkalmas szakköri, könyvtári foglalkozások keretében történő feldolgozásra is. A Mesetár segítségével játékos formában fejleszthető a szövegértés, és felébredhet az olvasási kedv a gyermekekben. Az egyedi fejlesztések (olvasási tempó egyéni beállítása, szótagolás funkció) hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pedagógus az inkluzív nevelésben résztvevő speciális nevelési igényű gyermekek egyéni haladási ütemének megfelelően differenciáljon.

Az iskolai keretrendszerre vonatkoztatott és a szövegértést segítő olvasási anyag előállítását célzó EU-s TERENCE projekt (2010–2013) keretében született meg A kiskakas gyémánt félkrajcárja című interaktív mesekönyv. Fejlesztője, a MOME TechLab, az ELTE oktatóival együttműködésben 2012–2013-ban az alkalmazás felhasználói gyakorlatát mérő empirikus kutatásokat folytatott.

2013-tól folyamatosak az interaktív mesekönyvek felhasználását mérő adatfelvételek a SZTE JGYPK TOKI Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjában. Az eredményeket – többek közt a BOOKR Kids mesékre vonatkozó empirikus kutatásokat – konferenciák, médiaprogramok, publikációk teszik nyilvánossá. Részletesebb szakirodalom.

Az egyedi fejlesztések (olvasási tempó egyéni beállítása, szótagolás funkció) hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pedagógus az inkluzív nevelésben résztvevő speciális nevelési igényű gyermekek egyéni haladási ütemének megfelelően differenciáljon. A 2016–2017-ben a Szegedi Tudományegyetem JGYPK TOKI Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjában folytatott empirikus kutatások azt bizonyították, hogy a BOOKR Kids interaktív könyveinek új nyelvi, képi, kommunikációs, performatív stb. minőségei a befogadói figyelmet hosszú távon fenn tudják tartani, és eredménnyel vonhatók be a nevelés, az oktatás és az ön-művelés folyamatába. A vizsgálatok óvodás, normál képességű és hallássérült alsó tagozatos gyermekekre, valamint az interaktív könyveket közvetítő pedagógusokra is kiterjedtek. A kutatásról bővebben itt olvashatnak.

Pedagógiai-módszertani elemek

Az olvasáskészség és a szövegértés fejlesztése, valamint az e készségek fejlesztéséhez szükséges kompetenciák kialakítása összetett pedagógiai folyamat, amelynek során a megfelelő szövegek (mesék, versek, mondókák) kiválasztása, az alkalmazott módszerek és az eszközök meghatározó szerepet játszanak a folyamat eredményességében.

A BOOKR Kids pedagógiai rendszere a következő alapelveken nyugszik:

 • Adaptivitás: a digitális felület, valamint a szövegek (mesék, versek, mondókák) poétikai jellegzetességei a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével került kialakításra, de a kölcsönhatás dinamikája szerint a felhasználók visszajelzéseikkel folyamatosan fejlesztik, „finomhangolják”, tökéletesítik magát az innovációt.
 • Biztonságos, ellenőrzött, digitális tartalom: a BOOKR Kids oktatási alkalmazása egy zárt rendszer, melyben kizárólag – a pedagógusokból álló szakmai csoportunk által – ellenőrzött tartalom található.
 • Differenciálás: az eszköz használata lehetővé teszi a tanítás-tanulás szervezésének több módját (páros munka, kiscsoportos munka, kooperatív tanulásszervező eljárások).
 • Együttműködés: a BOOKR Kids kiterjeszti a pedagógus–tanuló együttműködés viszonyrendszerét a pedagógus–tanuló–szülő hármas felé, köszönhetően a „digitális üzenőfüzetként” funkcionáló adminisztrációs háttérrendszernek, melybe a gyermekek eredményei automatikusan bekerülnek, amelyhez a pedagógus és a szülő is egyaránt hozzáfér.
 • Esélynövelés: a BOOKR Kids alkalmas arra, hogy a tanulóközösségben jelen lévő szocioökonómiai, szociokulturális hátrányok enyhüljenek.
 • Konkrétumok és absztrakciók egysége: a BOOKR Kids lehetővé teszi a képzésben résztvevőknek azt, hogy – a betűtanító, nyelvi készségfejlesztő, illetve irodalmi szövegfeldolgozó órák algoritmusa szerint – az absztrakciós óraszakaszokat is élményszerűvé és tevékenységközpontúvá tegyék, ami a pszichológiai fejlődésük szerint a tanulás eredményességét maximálisan meghatározza.

Felső tagozatos, elsődlegesen 5–6. évfolyamos tanulók ismereteihez és képességrendszeréhez igazodó, különféle olvasási és szövegértési szinteket megkívánó, folyamatosan bővülő számú, válogatott gyermekirodalmi művek több szempontból is pregnánsan érvényesítik az életkori és kognitív szempontból indokolt differenciálás pedagógiai elvét. A szövegek terjedelmi különbségei, poétikai jellemzői (szerkezeti összetettség, mesei sémák, szereplők viszonyai, alakzatok összetettsége stb.), továbbá a multimodális közvetítés módja (az információ mediális szempontból mennyire megosztott, azaz mennyire erősíti egymást a nyelvi és a képi csatorna), valamint az interakciók mennyisége heterogén összetételű csoport esetében is lehetővé teszik az egyéni bánásmódot. Az eszköz pedagógiai hatékonyságát növeli, egyúttal a differenciálást biztosítja az, hogy a BOOKR Kids-alkalmazással a frontális oktatási forma helyett kiscsoportos, páros és kooperatív munkaformákat lehet kialakítani.

Bár ma még a nemzetközi kutatás fontos, többek közt a hagyományos és az új olvasási mód közti különbségekre vonatkozó kérdéseket sem válaszolt meg teljeskörűen, annyi bizonyos, hogy a szövegek multimodalitása az olvasási élményt befolyásolja, lehetőséget ad a bíráló (kritikai), valamint az alkotó (kreatív) olvasásra. Az új műfajok ugyanakkor visszahatnak a nyomtatott irodalmi formák befogadási és azokhoz kapcsolódó dekódolási eljárásaira. A legfiatalabb generáció pedig e fejlesztéssel elsajátíthatja az olvasás új, digitális alapjait is – a BOOKR Kids alkalmazása ebben az új, „átmeneti” kommunikációs helyzetben segíti a tanulókat és a pedagógusokat egyaránt.

A BOOKR Kids alkalmazás iskolai használatát elősegítő funkciók:

 • Az olvasni tanuló kisiskolások szempontjából kritikus elemek finomhangolása:
  • a hangosolvasás tempójának kiválasztási lehetősége (3 tempó variáció);
  • a felolvasás követésének vizuális módja;
  • tipográfia és szövegelrendezés;
  • a szótagolás opciójának egyszerű ki- és bekapcsolhatósága;
  • az interaktív elemek megjelenésének és manipulálásának koordinálása a szöveghallgatással, -olvasással.
 • Az olvasást és a szövegértést segítő funkciók:
  • nehéz/új szavak szöveges és/vagy vizuális magyarázata;
  • foglalkoztató: betűtanítás (hang-betű egyeztetés); irodalmi szöveg feldolgozása (tartalmi előkészítés, előzetes poétikai ismeretek); nyelvi készségfejlesztés (valamennyi nyelvi szinten előzetes ismeretek mozgósítása);
  • az olvasó gyerek annotációját (pl. új, ismeretlennek vélt, régies, idegen eredetű, nem az alapszókincs részét képező szavak aláhúzása) segítő funkciók:
   • a könyv új szavait szövegbuborékok magyarázzák. A szövegbuborék képi és/vagy animált tartalmat biztosít;
   • a gyerek megjelölhet szavakat, amelyek újdonságot jelentettek számára;
   • a könyvek végén feladatok ellenőrzik a szövegértést. Az eredmény szintén naplózásra kerül: a rendszer elmenti a gyermek helyes és helytelen válaszait, valamint a feladat megoldására felhasznált időt.
 • Az olvasó gyerek tevékenységének naplózása:
  • a könyv megnyitásának időpontjai;
  • az adott könyvoldal megnyitásának időpontja;
  • az adott könyv oldalán eltöltött idő;
  • az adott könyvben eltöltött idő;
  • a felhasználó annotációját segítő interakciók (a megjelölt szavak);
  • a felhasználó által beállított hangos felolvasás tempója;
  • a felhasználó által beállított felolvasás követésmódja;
  • a felhasználó által beállított tipográfia és szövegelrendezés;
  • az interakciók felhasználónként és könyvenként. A képernyőérintések száma egy adott oldalon.
 • Teljesítményének objektív és szubjektív követése:
  • gyermek „likeolás” (mese, szövegértés, teljesítmény);
  • ellenőrző feladatsor;
  • a gyerek saját hangos felolvasásának vagy összefoglalójának rögzítése;
  • az interaktív tevékenységek adatainak tárolása és összesítése (mennyit „olvasott” egy-egy nap, egy héten, mely mesékkel időzött hosszabban, kvalitatív kiértékeléssel kombinálva stb.) A begyűjtött adatok alapján a rendszer kiértékeli a gyermek teljesítményét. Az elvégzett feladatok alapján vizsgálja az appban töltött idő hasznosságát.
 • A gyerek olvasási szintjének folyamatos modellezése és adaptív testreszabása:
  • megfelelő nehézségű mű javaslása
  • szótagolás-egybeírás automatikus választása;
  • mű olvasására szánt idő beállítása;
  • egyedi olvasólista összeállítása. A gyerek érdeklődésének megfelelő történetek ajánlása (állatos mesék, népmesék, versek stb.)
 • A pedagógusokat segítő funkciók, online jelszóval védett felület pedagógusoknak:
  • gyermekenkénti összesítés, statisztika;
  • házi feladat kijelölése gyerekenként és számonkérés (pl. szóbeli összefoglalók vagy hangos olvasás meghallgatása, kérdéssor eredményeinek áttekintése), kiértékelés;
  • gyermek és tanár regisztráció: minden gyerekhez egy tanár tartozhat, de egy tanárhoz több gyerek is;
  • iskolánként egy „szuperadmin”, aki a pedagógusokat menedzselheti; (A „szuperadmin” egy olyan személy, aki az adott iskolában a teljes adminisztrációs rendszert átlátja, felel a tanárok regisztrációjáért, valamint a diákok és tanárok adatainak karbantartásáért, csoportosításáért.)
  • gyerekek regisztrációja és hitelesítése tanár által;
  • könyvek kezelése és évfolyamokhoz rendelése a tanterv szerint;
  • könyvek testreszabása a gyermek számára (szótagolás, megfelelő tipográfia, felolvasási sebesség, beállítása a tanár által).

Az Olvasási készség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids interaktív mesekönyveivel akkreditált 30 órás pedagógus-továbbképzési program blended learning formában (kontaktórák és online munka keretében) biztosítja a tananyagot. A képzés alatt a résztvevők megismerik a Mesetár használatát, ismereteket szereznek az új digitális mesei kommunikációban rejlő pedagógiai lehetőségekről. Megtanulják azoknak a szolgáltatásoknak a kezelését, amelyek elősegítik a kisiskolások olvasási technikájának megszilárdítását, performanciát (konkrét mozgási élményt) biztosítanak az olvasásnak, így az olvasóvá válás folyamatát a nyomtatott könyves ismeretszerzés módjaihoz képest eredményesebbé, intenzívebbé tehetik. Megismerkednek ezen túl a digitális ellenőrzési formák technikai használatával (a gyermek teljesítményének követése, olvasási szintjének folyamatos modellezése; tevékenységnaplózás; a jelszóval védett felület kezelése), a „jó” interaktív mesekönyv esztétikai és pedagógiai kritériumaival. Az elméleti és gyakorlati részből álló kontaktórákon minden résztvevő egy-egy alkalmazás pedagógiai felhasználhatóságáról szóló, kidolgozott mintát kap, amelyet alapul véve, a képzés online felületére feltölti egyéni programját, melyben bemutatja a Mesetár egyik interaktív könyvéhez kapcsolódó saját pedagógiai tapasztalatait, illetve azt, hogy miként tudja az eszköz használatával a NAT célkitűzéseit, valamint (esetlegesen) az iskola saját programját is megvalósítani. Az online felületen működő fórum az egyéni program elkészítéséhez folyamatos segítséget biztosít.

Infrastrukturális elemek

Az alkalmazás használatához mind a tanulók, mind a pedagógusok számára személyenként egy-egy, az internetre kapcsolódni képes tablet vagy mobiltelefon szükséges.

Az alkalmazás használata nem igényel folyamatos internetkapcsolatot, azonban a könyvek letöltéséhez, a felhasználói adatok hitelesítéséhez és a naplózásához szükséges. Minden gyerek saját felhasználói fiókjával és jelszavával lép be a rendszerbe, majd a profiljának megfelelő tartalmat kapja. Ezen adatok szinkronizációjához is szükséges az internetkapcsolat. A gyermek tevékenységét az alkalmazás offline módban is naplózza, majd internetkapcsolat esetén szinkronizálja a központi szerver felé.

Az Android (legalább 5.0) vagy iOS (legalább 9.0) operációs rendszerű, a pályázati felhívásban elvárt műszaki paramétereknek megfelelő eszközök képesek az alkalmazás futtatására.

Támogató szolgáltatások

A pedagógusok számára kialakított online platform egy moderált fórumfelületet biztosít az egymás közötti tapasztalatcseréhez.

Ügyfélszolgálat (help desk szolgáltatás) és letölthető dokumentumok:

Időszakos konferenciák, ahol az oktatók megoszthatják tapasztalataikat, illetve az akkreditált képzésen túli, a BOOKR Kids által havonta szervezett webináriumok.

Kapcsolódó dokumentumok, források

A BOOKR Kids alkalmazás weboldala.

Bemutató a BOOKR Kids alkalmazásról.

A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 és VEKOP-7.3.3–17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.