GEOMATECH – Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

digitális pedagógiai-módszertani csomag a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatására

Célcsoport

Középiskola

Rövid leírás

Egységes digitális pedagógiai szemléletben készült digitális tananyag, oktatási és támogatási rendszer a középiskolában matematikát oktató pedagógusok számára.

Részletes ismertető

A GEOMATECH projekt keretében, a középiskolai matematika komplexitásának vizualizálására fókuszáló digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához.

Az elkészített digitális tananyagegységek megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv követelményeinek és követik az érintett évfolyamokon oktatott tanmenetet. A digitális tananyagegységek száma évfolyamonként:

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
178 153 336 46

1.táblázat – A digitális tananyagegységek száma évfolyamonként

A digitális tananyagegységek fejlesztése során – a tanulók mobil és számítástechnikai eszközhasználatát, illetve tanulási sajátosságait figyelembe véve – kifejezetten törekedtünk arra, hogy a tantárgy komplexitásának vizualizálásával tegyük láthatóvá a matematika magasabb szintű, bonyolult kapcsolati összefüggéseit. Így a rendszer tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy a hazai diákok megszeressék e tantárgyat, szívesen tanulják azt, és a jövőben nemzetközi összehasonlításban is javuló teszteredményeket mutassanak fel az érintett területeken.

Az általunk fejlesztett digitális tananyagok három részből épülnek fel:

 • Feladatleírás: tartalmazza a kiválasztott feladat korosztálynak megfelelő leírását.
 • Interaktív alkalmazás: a tananyagegységeket a GeoGebra nevű interaktív szoftver alkalmazásával fejlesztettük és jelenítjük meg, amely a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb oktató szoftvere, erőssége, hogy az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget. Az oktatásban történő alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy az egyes elemek, tartalmak – a diákok által – interaktív módon valós időben változtathatók, ezáltal lehetőséget nyújtanak arra, hogy maguk tárjanak fel összefüggéseket, fedezzenek fel új lehetőségeket.
 • Tanári útmutató, segédlet: az egyes tananyagok címe mellett található ikonra kattintva megjelenik az a módszertani útmutató, amely megkönnyíti a pedagógus kollégák számára az adott tananyagot átadását, feldolgozását. Segítségével egyszerűbben tudják az adott problémakört, feladatot a mindennapi oktatás során alkalmazni és a már megszokott óramenetükbe illeszteni. Ez a funkció lehetőséget biztosít a szülők számára is, hogy gyermekükkel együtt tanulva segítsék az iskolai előmenetelt, az esetleges felzárkózást.

A tananyagok az erre a célra fejlesztett portálon keresztül érhetők el és kereshetők a következők szerit:

 • Egyszerű keresés: során a felhasználó (pedagógus/tanuló/szülő) kedvére böngészhet, és megismerkedhet a projekt során létrehozott valamennyi tananyaggal. Az általános áttekintés mellett ugyanakkor a megfelelő mezőket használva szűkítheti és személyre is szabhatja a keresési tartományokat.
 • Kereső mátrixos keresés: visszatérő látogatóink és azon felhasználóink számára, akik nem egy konkrét témakör iránt érdeklőnek, hanem egy bizonyos korosztály számára keresnek használható tananyagokat kereső mátrixunk használatát javasoljuk. A megfelelő évfolyam és tantárgy kiválasztása után a mezőben található számra kattintva a kívánt tananyagegységek listájához juthat.
 • Szabadszavas keresés: alkalmazásával megtalálják mindazon digitális tananyagokat, amelyek kapcsolódónak az önök által keresett témakörhöz. Ez esetben szűrést követően választhatnak a témába vágó, rendelkezésre álló anyagaink közül.

A GEOMATECH portál alapja a GeoGebra dinamikus matematika szoftver, mely könnyen kezelhető felületen egyesíti a geometriát, az algebrát, a táblázatkezelést, a grafikus ábrázolást, a statisztikát és az analízist. A GeoGebra a világ szinte minden országában ismert. A felhasználóinak száma több tízmillió. A GeoGebra vezető szoftverévé vált dinamikus matematikai szoftverek fejlesztésének, a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (STEM) oktatásának területén, továbbá a tanulás, tanítás innovációjában szerte a világon.

Pedagógiai-módszertani elemek

A digitális tananyagegységek és a portál kifejlesztésének pedagógiai módszertani elemei a következők:

 • vizualitás: geometria és az algebra közti újszerű (2D/3D) vizuális kapcsolat megteremtése, érzékletessé és megtapasztalhatóvá teszi a bonyolult feladatokat is;
 • dinamikusságot, interaktivitást és „szórakoztatást” biztosító technológia és alkalmazás;
 • hozzáférhetőség: időben és helyben korlátok nélküli hozzáférés, hagyományos és mobil technoilógiára optimalizáltság, felhő technológia;
 • élményalapú (experimental learning) tanulás: megteremti/kipróbálhatóvá teszi a tanulhatósághoz és az elsajátításhoz szükséges kölcsönhatásokat, logikai kapcsolatokat.

A digitális tananyag-, az oktatási rendszer és a GEOMATECH portál használatát biztosító pedagógus-továbbképzés címe: GEOMATECH@Látható matematika

A továbbképzés célja, hogy – a középiskolában oktatott matematika tananyag digitális tanegységein keresztül – megismertesse a pedagógusokat a GEOMATECH projekt keretében létrehozott, a GeoGebra szoftver segítségével támogatott, digitális tananyagegységekkel, azok használatával, egyszerű szerkesztésével, a GEOMATECH portálban és online feladatgyűjteményben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőséggel.

A továbbképzés követelményeinek sikeres teljesítésével a résztvevő képes lesz – saját tanítási stílusához és a diákok tanulási igényeihez illeszkedően:

 • a GeoGebra szoftvert önállóan használni;
 • a GEOMATECH projekt keretében létrehozott digitális tartalmakat alkalmazni, saját képzési gyakorlatába illeszteni, azokat személyre szabni és új interaktív tartalmakat létrehozni;
 • az átadott módszertanok segítségével a tanulók motivációját erősíteni és fenntartani, valamint a tanulók matematikához és a természettudományokhoz való pozitív hozzáállását erősíteni.

A továbbképzés eredményeként a pedagógus képes lesz:

 • a GeoGebra nyílt forráskódú rendszert használni az oktatásban;
 • GEOMATECH portál funkcióit alkalmazni;
 • a portálon megtalálható digitális online feladatgyűjtemény tartalmakat saját óravázlatába beépíteni;
 • a megjelenő matematikai modellek és összefüggések szemléltetésére, valamint a korosztálynak megfelelő természettudományos kísérletek szimulálására a GEOMATECH portálon található digitális tartalmak, vagy a GeoGebra szoftver segítségével;
 • alap szinten egyszerű tananyagegységeket előállítani, vagy meglévőkön differenciálás céljából egyszerűbb módosításokat végrehajtani;
 • csoportmunkát (akár virtuálisan is) kialakítani és irányítani;
 • nyílt végű feladatok és a pozitív visszacsatoláson keresztül a tanulók tanulási motivációját fenntartani.

Képzés időtartama: 60 óra

Infrastrukturális elemek

A portálon megjelenő tartalmak tantermi környezetben való használatához folyamatos és megfelelő sávszélességű internetelérésre, továbbá

 • interaktív panelre (kiváltható interaktív tábla és kivetítő alkalmazásával);
 • internetkapcsolattal rendelkező tanári számítógépre és tabletre;
 • tanulónként egy-egy internetkapcsolattal rendelkező tabletre vagy számítógépre;
 • a tabletek/laptopok töltését és használati időn túli tárolását biztosító egységre;
 • a tanulók tevékenységét is visszajelző, az órai teljesítmények mérését biztosító szoftverre

van szükség.

Támogató szolgáltatások

Az alkalmazás folyamatos támogatását biztosító, támogató hálózat tevékenysége kiterjed:

 • online módszertani „help-desk” szolgáltatás működtetésére;
 • digitális tanegységek önálló létrehozásának szakmai, módszertani és programozástechnikai támogatására;
 • digitális tananyagokat és eszközöket tartalmazó óravázlatok létrehozásának, és azok tanórai alkalmazásának támogatására;
 • a digitális eszköz és a tananyagok tanórákon való 40%-os alkalmazását biztosító éves digitális tanmenet kialakításának szakmai támogatására;
 • mentorált óralátogatásra, minőségbiztosításra;
 • országos tudásmegosztó hálózatba való bevonás megteremtésére.

Kapcsolódó dokumentumok, források

Az eszközök használatához szükséges információkat a portálon találhatják meg az érdeklődők.

A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 és VEKOP-7.3.3–17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.