Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával

digitális pedagógiai-módszertani csomag a szövegértés fejlesztésének támogatására

Célcsoport

Középiskola

Rövid leírás

1. ábra: LEGO StoryStarter
1. ábra: LEGO StoryStarter

A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

A történetalkotás és a filmek elkészítése során fejlődik a tanulók kooperatív készsége és a kognitív kompetenciáik is, hiszen a feladat megértése, a történet megtervezése és kreatív megalkotása, illetve a feladat végrehajtása során a tanulók folyamatosan kommunikálnak egymással, elosztják egymás között az elvégzendő feladatokat.

A LEGO StoryStarter a szenzomotoros fejlesztést összekapcsolja az anyanyelvi képességek és a digitális kompetenciák fejlesztésével, miközben jelentős mértékben javul a szem-kéz koordináció. Az olvasmányok, tananyagok feldolgozása vagy önálló történetek alkotása izgalmas, kreatív feladatot jelent a gyerekek számára, és könnyen sikerélményhez juttatja őket, megalapozva ezzel az élményalapú ismeretelsajátítást. A LEGO StoryStarterrel élvezetessé válik a tanulás!

Részletes ismertető

A történetmesélés a legősibb módja az információ átadásának és megosztásának. Az írás megjelenésével és széleskörű elterjedésével lehetővé vált a mesék rögzítése időbeli korlátok nélküli terjesztése. Az információs társadalom és az IKT-eszközök és internet lehetőséget nyújtanak a történetek digitális formában való rögzítésére és széleskörű megosztására. A digitális történetmesélés középpontjában mindig a történetmesélő áll, akinek a személyiségével átitatva jelennek meg a történetek, melyek gyakran a mesélő személyes élményeiről szólnak. Egyre gyakrabban jelenik meg a digitális történetmesélés az oktatásban is, ahol az ismeretátadás új, alaposabb ismeretelsajátítási eszközeként funkcionál.

A digitális történetmesélést – középiskolában – kiegészíti a fejlesztő e-biblioterápia. A bibloterápia válogatott olvasmányok felhasználása a segítő, fejlesztő munkában és pszichológiai problémák kezelésében, illetve megelőzésében[1], ami különösen hasznos lehet azoknál a tanulóknál, akik pl. gátlásokkal küzdenek és nem szívesen nyilvánulnak meg osztálytársaik előtt. A fejlesztő biblioterápiának azt az ágát, amely a céljai elérésére a digitális eszközöket is igénybe veszi, e-bilioterápiának nevezik.

A fejlesztő biblioterápia módszereinek alkalmazása a LEGO StoryStarter csomag nyújtotta lehetőségekkel lehetővé teszi, hogy a résztvevők új formában is kifejezhessék önmagukat, amely többek között fejleszti a laterális gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket, szövegértésüket és kreatív kompetenciájukat is.

2. ábra: Biblioterápia
2. ábra: Biblioterápia

 

[1] https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblioterápia

 

Pedagógiai-módszertani elemek

A LEGO Story Starter csomag hasznos segédeszköz lehet a középiskolák tanulói számára a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, ember és természet, földünk-környezetünk, életvitel és gyakorlat műveltségi területek, valamint a tantárgyközi fejlesztésben is. A NAT számos nevelési célja valósítható meg a program segítségével, de kiemelt szerepet kap az önismeret és társas kultúra fejlesztése, a lelki egészségre nevelés és a médiatudatosság. A NAT által kiemelt kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikáció, technikai, digitális, szociális kompetenciák, valamint a kifejezőkészség sikeresen fejleszthető.

A középiskolásoknak ajánlott szinten (building and telling stories), a diákok megtanulják a dramatizálás alapjait, az egyes kulcsjelenetek fontosságát, a történet szerkezetének felépítését, amely a magyar nyelv és irodalom műveltségi terület számára jelenthet segítséget. A „retelling and analyzing” szinten analizálhatják, újradramatizálhatják egy történet eseményeit, megváltoztatva a cselekmény egyes elemeit (szereplőket, karaktereket).

A képzésen résztvevők képesek lesznek az IKT-eszközök kreatív használatára a digitális történetmesélés és a fejlesztő e-biblioterápia módszereinek alkalmazására. Segítséget kapnak az IKT-eszközök – többek között interaktív tábla, tabletek és különböző szoftverek, applikációk – használatához.

3. ábra: Biblioterápia
3. ábra: Biblioterápia
 1. A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben
  (30 órás, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0790-04)
  A képzésen résztvevő pedagógusok egy komplex, kidolgozott csomagot kapnak, valamint megkapják a foglalkozássorozat során felhasznált műveket, a hozzájuk kapcsolódó, a feldolgozást segítő lehetséges kérdések listáját, a foglalkozások során játszható játékok leírását, a szoftverek használatához készített, magyar nyelvű segédanyagot. A képzés során a pedagógusok megtanulják kezelni az IKT eszközöket (tablet, interaktív tábla), megismerkednek a fejlesztő e-biblioterápia módszerével, valamint akváriumgyakorlatok segítségével, a learning by doing módszerével maguk is megtartanak egy-egy ilyen foglalkozást, amelyet segítő megbeszélés követ. Egy fejlesztő e-biblioterápiás foglalkozássorozatról készült promóciós videó is segít megismerni a foglalkozást.
 2. LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban (30 órás, akkreditáció folyamatban)
  A képzés során a résztvevők megismerkednek az IKT eszközök (tablet, interaktív tábla) használatával, megtanulják, hogyan kell animációt készíteni, videót vágni és munkájukat prezentálni társaik előtt. A pedagógusok megismerkednek a digitális történetmesélés módszerével, ők maguk is tartanak egy-egy ilyen jellegű foglalkozást, amelyet egy segítő célú megbeszélés követ annak érdekében, hogy a módszer iskolai környezetben történő alkalmazásakor felkészültek legyenek. A képzésnek köszönhetően az iskolai munkájuk során mind a tantárgyi, mind a tantárgyközi képzés részeként tudatosan képesek használni a digitális történetmesélés módszerét különböző célok elérése érdekében.Leírás az Eszterházy Károly Egyetem LEGO képzéseiről.
 1. A tanítás és tanulás sikerességének támogatása (BaCuLit). A tanítás és tanulás sikerességének támogatása a tantárgyi szövegek feldolgozásán keresztül. (60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, engedélyszám: A/8081/2015, Nyilvántartási szám: 23/218/2015)

Infrastrukturális elemek

Oktató számára

3. ábra: LEGO StoryStarter csomag
4. ábra: LEGO StoryStarter csomag
 • 1db LEGO StoryStarter csomag
 • 1 db tablet (IOS, Android vagy Windows operációs rendszerrel, a tablet rendelkezzen hátoldali kamerával, mikrofonnal legalább 16 GB tárhellyel, lehet kombinált típus is billentyűzettel)
 • 1 db interaktív panel (vagy interaktív tábla projektorral)
 • 1 db tablettartó állvány (specifikus a kiválasztott tablet típushoz, asztalra rögzíthető típusok; vagy tablettartó tok kitámasztási funkcióval)
 • Szoftverek: LEGO Story Visualizer (liszensz a csomagok része), LEGO Movie (ingyenes) vagy egyéb gyártók termékei Comics Head, Magisto, Sztorialbum, Photo Comics – Uper Sticker

Tanulók számára:

 • 4 tanulónként 1 db LEGO StoryStarter csomag
 • 2 tanulónként legalább 1db tablet (iOS, Windows, Android)
 • 2 tanulónként 1 db tablettartó állvány
 • szoftverek (azonosak a tanár által használttal)

További technikai információk.

Megfelelő sávszélességű internetelérés a mobil eszközök számára.
Könnyen mozgatható bútorzat (székek, padok) a teremben.

Támogató szolgáltatások

Tanácsadás, inkubáció: zárt fórum a képzésben résztvevők számára online mentorálással.

Kapcsolódó dokumentumok, források

LEGO StoryStarter hivatalos honlap.

LEGO StoryStarter Kézikönyv (angol).

StoryStarter, LEGO Movie előadás.

Leírás az Eszterházy Károly Egyetem LEGO képzéseiről.

A fejlesztő e-biblioterápia közoktatási környezetben történő alkalmazásának eredményeiről az alábbi tanulmányokban tájékozódhatnak:

A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 és VEKOP-7.3.3–17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.