Tankockák az idegen nyelvi szövegek értésének fejlesztésére

digitális pedagógiai-módszertani csomag a szövegértés fejlesztésének támogatására

Célcsoport

Középiskola

Rövid leírás

A LearningApps.org egy webkettes alkalmazás, amely kis, interaktív építőkockák segítségével támogatja a tanulási és tanítási folyamatokat. A már meglévő építőkockák közvetlenül is kapcsolódhatnak tananyagokhoz, illetve a felhasználók saját maguk is készíthetik vagy megváltoztathatják őket. Az oldal célja, hogy az újrafelhasználható építőkockákat összegyűjtése és nyilvánosan bárki rendelkezésére bocsássa. Az építőkockák – eredetileg „Apps”, magyarul tankockák – emiatt nem tartalmaznak semmilyen különleges keretet vagy konkrét tanulási helyzetet. A megfelelő tanulási környezetbe ágyazott tankockák interaktivitásukkal, játékos elemeikkel jól támogathatják az alsó tagozatos gyermekek természettudományos ismeretszerzését is.

Részletes ismertető

2015-ben az ország különböző pontjain élő hat mesterpedagógus megalapította a Tankockakört. Mesterprogramukként lefordították a svájci learningapps.org oldalt. A szerkesztőkkel szerződésben és folyamatos kapcsolatban állnak. Zárt Facebook-csoportjuk TankocKApocs néven működik, jelenleg közel 2500 tagja van. 2016-ban elindítottak egy magyar társoldalt kockalapok.hu címmel. A csapat célja a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése, a digitális írástudás fejlesztése, a kooperatív tanulás segítése. A Tankockakör természettudományos tárgyakat tanító kollégáinak munkáiból összeállítottak egy projektet, amely sikeresen szerepelt a 2017-es debreceni nemzetközi Science on Stage fesztiválon.

A tankockák a játék-alapú tanítás-tanulás eszközei. Segítik az ismeretátadást és az ismeretszerzést, fejlesztik a digitális kompetenciákat, az együtt-tanulás élményét nyújtják játékos környezetben. Távoktatásra, formatív értékelésre is alkalmasak. A tanulóknak is lehetőségük van kreatív tartalom előállításra. A tankockák nyilvánossá tehetők, ezáltal mások által is felhasználhatók és átdolgozhatók, így elősegítik a tudásmegosztást is.

Az elkészült tankockák minőségbiztosítási felülvizsgálaton esnek át, illetve tartalmi vagy formai hiba esetén a rendszeren belül lehetőség van felvenni a kapcsolatot a kérdéses tankocka szerzőjével.

Az ingyenes regisztráció után a pedagógus egyszerűen létre tudja hozni osztályait, így lehetőség van célzott feladatküldésre is.

A tankockák létrehozása nagyon egyszerű:

A LearningApps oldaláról elérhető 20 tankocka sablon (például: csoportosítás, keresztrejtvény, szókereső, akasztófa) és öt olyan segédeszköz (például: jegyzetfüzet, naptár, szavazás), amit a pedagógusok a mindennapi munkájuk során eredményesen használhatnak. A tankockasablonok nagyban megkönnyítik a tartalomelőállítás folyamatát. A már létrehozott tankockák tetszőlegesen módosíthatók, így könnyen létrehozhatók variációk a különböző feladatokhoz.

Az oldal használható regisztráció nélkül is, ilyenkor lehetőség van tantárgyak és témakörök szerint böngészni a meglévő tankockák között:

Pedagógiai-módszertani elemek

A LearningApps.org egy kutatási és fejlesztési projekt eredménye, amelyet a Pädagogische Hochschule Bern munkatársai (Dr. Michael Hielscher, Prof. Dr. Werner Hartmann) dolgoztak ki, együttműködve a Johannes Gutenberg Universität Mainz (Prof. Dr. Franz Rothlauf) és a Hochschule Zittau/Görlitz (Prof. Dr. Christian Wagenknecht) munkatársaival.

Az oldal a tankockák gyűjtésére és megosztására szolgál, ezért a tartalmi kínálat a pedagógusok által létrehozott tankockák számától és minőségétől függ. Az eddigi tapasztalatok alapján a magyar kollégák nagyon lelkesen és egyre nagyobb számban hoznak létre új és változatos tankockákat. Az alábbiakban példákat sorolunk fel a középiskolások idegen nyelvi szövegek értésének fejlesztését támogató tankockákra.

A szövegértési kompetencia fejlesztését szolgálja a nyelvi logika, a következtetés, az ok–okozati viszonyok felismerése. A különböző típusfeladatok a tanulók otthoni munkája során is alkalmazhatóak, variálhatók a tanórai feladatokkal. Hallott szöveg értésének fejlesztése esetén a képi anyag és a felirat segíti a megértést, a későbbiekben ezek elhagyása után is képes lesz a tanuló a hallott szöveget megérteni, a hozzá kapcsolt szövegértési feladatot megoldani.

Szókincsbővítés

A szövegértés, szövegalkotás alappillére a megfelelő, az adott témakörhöz kapcsolódó szókincs megléte. Tematikus szókincsbővítéssel rendszerezhető tudás szerezhető. A tematikus szókincset gyakoroltató (párosító, csoportosító) interaktív feladatok sokszor önálló szókincsbővítésre is ösztönzik a tanulókat.

Mondatszintű gyakorlatok

A nyelvtani összefüggések alkalmazásához a mondatok alkotóelemeinek megértése, elemzése szükséges (pl. egyeztetés, szórend). A későbbi szövegalkotás alappillére a nyelvtanilag helyesen megszerkesztett mondat. A nyelvtani szabályok memorizálásával a tanuló nem szerez használható tudást, a szerkezetek begyakorlása viszont elengedhetetlen. Interaktív formában a tanuló számára élvezetesebbé válik a gyakorlás, később pedig jobban emlékszik a tanultakra.

A nyelvi logika fejlesztése, az ismeretek rendszerezése, csoportosítása elősegíti a tanulók szövegértését. Tanórai feldolgozásuk lehetővé teszi, hogy a tanulók átfogó képet kaphassanak egy adott témáról, és ezzel a későbbi szövegprodukciós feladatok megoldását is pozitívan befolyásolhatjuk.

Bekezdésszintű gyakorlatok

A tartalom megértésének, a szövegkohéziós eszközök felismerésének igazolására jól használható gyakorlatok a bekezdések, a dialógus-szakaszok sorba rendezése, amely az olvasott szöveg értése érettségi vizsgarésznek is gyakori feladattípusa. A szövegösszekötő elemek felismerése a teljes szöveg megértéséhez, értelmezéséhez nagyban hozzájárul. A dialógusok a beszédkészség fejlesztését is segítik.

Szövegszintű gyakorlatok

A hiányos szöveg kiegészítése (menüből vagy önállóan) már egy begyakorolt és megszerzett tudást feltételez. Ez a komplex feladattípus alkalmas az aktív szókincs előhívására, a nyelvtani szerkezetek felismerésére, valamint az általános megértést gyakorol-tatására. Nyelvhelyességi és szövegértési feladatként is jól használható. Akár tanórai vagy otthoni keretek között is alkalmazható, ha rövidebb szövegek feldolgozása, a nyelvhelyesség fejlesztése, és ezzel a szövegszerűség felismerése, létrehozása a cél.

Egy másik szövegértési kompetencia, a hallott szöveg értésének fejlesztésére jól használhatók a hang/film gyakorlatok. A képi anyag és a felirat segíti a megértést, a későbbiekben ezek elhagyása után is képes lesz a tanuló a hallott szöveget megérteni, a hozzá kapcsolt szövegértési feladatot megoldani. Szókincsbővítésre, nyelvtani anyag tanulására egyaránt alkalmas.

A fenti összeállítás példákat mutat arra, hogyan lehet a tankockákkal érdekesebbé, játékosabbá és interaktívabbá tenni az idegen nyelv tantárgyi oktatást a LearningApps  módszertanával. A tankockák kiegészítésül szolgálhatnak a tapasztalati úton megszerzett információkhoz, az interaktív felület egy újabb gyakorlási lehetőséget adhat a tanulóknak a hagyományos osztálytermi feladatmegoldások mellé.

Az oldalt használó kollégák már egy egyszerű kereséssel is hozzájuthatnak a feldolgozni kívánt témakörrel kapcsolatos tankockákhoz, vagy egy nekik tetsző tankockát néhány kattintással átdolgozhatnak, saját elképzeléseiknek megfelelően, illetve a sablonok segítségével könnyen készíthetnek saját tankockákat is, amelyeket megoszthatnak nyilvános felületükön, ezzel is segítve a kollégák közötti kollaborációt.

Lehetőség van arra is, hogy a saját tankockákból vagy a más által készített tankockákból mappákat hozzunk létre, így könnyen áttekinthetővé válnak a tanév során használandó tankockák.

Mivel a tankockák készítése nagyon egyszerű és nem igényel sok időt, így akár minden órán beépíthetők a tanítási folyamat bármelyik részébe. Nagyon jó lehetőséget nyújtanak a tanórai motivációra, gyakorlásra vagy akár összefoglalásra, ismétlésre is. A tankockák minden típusában van beépített önellenőrző funkció, így a tanuló mindenképp eljut a helyes megoldásig.

A sablonok használatára épülő rendszer módot ad arra is, hogy a tanulók maguk is létrehozzanak tankockákat, így a tartalom előállításon keresztül tudjanak gyakorolni. A diákok által létrehozott tankockák nem kerülnek be automatikusan a rendszerbe, azokat csak a tanuló pedagógusa tudja az osztály felületén megosztani, így lehetőség van az esetlegesen előforduló hibák korrekciójára is.

Infrastrukturális elemek

Pedagógus számára (osztályonként/csoportonként):

  • 1 db interaktív panel (kiváltható interaktív tábla és kivetítő alkalmazásával);
  • 1 db tanári laptop/asztali számítógép.

Tanulók számára:

  • tanulónként 1 db asztali számítógép/laptop/tablet.

Internetelérés minden eszköz számára, illetve minden eszközön egy, az operációs rendszernek megfelelő böngészőprogram.

Hardverekre vonatkozó műszaki elvárások nem térnek el a felhívás műszaki mellékletében leírtaktól. A terem bútorai (székek, asztalok) legyenek könnyen mozgathatók.

Támogató szolgáltatások

A LearningApps.org oldal használata annyira egyszerű, hogy ennek használatára nem tervezünk külön-álló továbbképzéseket tartani, az elsajátítható tudásanyag megtalálható a kockalapok.hu oldalról kiindulva. Az oldalt használók csatlakozhatnak a TankocKApocs nevű zárt Facebook-csoporthoz, ahol szak-mai, illetve technikai segítségnyújtást kapnak, illetve információkat az aktuális konferenciákról és műhelymunkákról, ahol személyesen is találkozhatnak a Tankockakör mesterpedagógusaival, részt vehetnek az általuk tartott továbbképzéseken. Ez a csoport azért is hasznos, mert itt a kollégák meg tudják osztani egymással tankockáikat, kapcsolatot teremtve egymással, szakmai együttműködést kezdeményezhetnek. Ezeken kívül a Tankockakör mesterpedagógusai előzetes egyeztetés után tudnak jelenléti, illetve online képzéseket tartani. A kockalapok.hu oldal folyamatosan bővülő GYIK felülete a már eddig felmerült kérdésekre és problémákra ad válaszokat, illetve megoldási javaslatokat.

A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 és VEKOP-7.3.3–17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.