A digitális kompetencia uniós referenciakerete – magyarul

A Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának bevezetését támogató szervezetként a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) egyik fő feladata, hogy háttéranyagok, ajánlások és javaslatok elkészítésével támogassa az egységes referenciakeretre épülő, hazai digitáliskompetencia-keretek kialakítását a tanulókra, pedagógusokra, oktatási intézményekre – és az állampolgárokra vonatkozóan is. Az ennek a munkának a keretében elkészült dokumentumok közül a DPMK honlapján most elérhetővé vált az Európai Állampolgári Digitáliskompetencia-keret (European Digital Competence Framework for Citizens) legfrissebb változatának teljes magyar fordítása, mely a hazai szakmai közösség és az érdeklődők számára ad tájékozódási lehetőséget a digitális kompetencia tartalmáról.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által irányított Digitális Jólét Program célja, hogy Magyarország digitális fejlettségben a 2020-as évek elejére az Európai Unió tíz legfejlettebb tagállamához tartozzon. Ennek elengedhetetlen feltétele a társadalom általános digitáliskompetencia-szintjének emelkedése, hiszen ez a kompetencia a 21. században olyan mértékben megkerülhetetlenné vált, hogy megszerzését az UNESCO az alapvető emberi jogok egyikeként értelmezi. Akár globális gazdasági folyamatokról, munkaerőpiacról, akár tanulásról, aktív társadalmi szerepvállalásról vagy egyszerűen a szabadidő eltöltéséről van szó: a megfelelő szintű jártasság a digitális technológiák használatában ma már az élet minden területén a boldogulás alapfeltétele. Olyan kulcskompetencia, amelyre nemcsak az informatika területén dolgozóknak, hanem minden állampolgárnak szüksége van.

Az Európai Bizottság a tagállamok szak- és fejlesztéspolitikája számára számos referenciaeszközt dolgozott ki, amelyek elősegítik a digitális készségek megértését és egységes megközelítést kínálnak a kompetenciafejlesztés megvalósításához. A Digitális Pedagógiai és Módszertani Központ fontos feladatának tekinti, hogy az oktatás és képzés digitalizációjának folyamatában segítse a témáról folyó szakmai párbeszéd formálódását. Ennek része az oktatást és képzést érintő uniós referencia-dokumentumok magyar nyelvű verziójának elkészítése – a fordítások szakmai lektorálásával és a terminológiahasználat egységesítésével együtt –, valamint azok közzététele.

A European Digital Competence Framework for Citizens vagy röviden DigComp 2.1. néven ismert dokumentum tanulási eredmények formájában írja le az uniós állampolgárok számára jelenleg relevánsnak tartott digitális kompetencia tartalmát. Első változata 2013-ban készült el, és azóta már két átdolgozáson ment keresztül. A dokumentum folyamatos frissítését elsősorban a gyors ütemben zajló technológiai változások, illetve az ennek hatására megfogalmazódó új társadalmi elvárások generálták (új fogalmak, kompetenciaterületek, szemléletmódok megjelenése: pl. információ- és adatmenedzsment, digitális lábnyom, digitális jóllét, a személyes adatok védelme, a programozás korszerűbb értelmezése stb.). A digitális kompetencia területeit és szintjeit leíró referenciaanyag jelenlegi változata (DigComp 2.1) három helyett már nyolc szinten, a korábbinál árnyaltabban mutatja be és példákkal illusztrálja a digitális kompetencia fejlődésének egymásra épülő szintjeit.

Az uniós referenciakeret magyar fordítása fontos alapdokumentumként szolgál mind a további hazai fejlesztések szakemberei, mind pedig az oktatás digitális átalakulásának folyamatában elkötelezett szereplők, innovatív pedagógusok vagy érdeklődő szülők számára.

Fontos kiemelni, hogy új területről van szó, amelynek alapfogalmai még kiforratlanok, sőt használatuk még az uniós és egyéb nemzetközi dokumentumokban sem mindig következetes (a rövidség kedvéért például még sokszor használják a jóval korábbi időszakból származó IKT /ICT/ kifejezést, miközben már digitális kompetenciáról és digitális írástudásról szólnak az elemzések). Emellett a jelenleg futó vagy a közelmúltban lezárult fejlesztési projektek keretében több hazai szereplő is készített a témában fordításokat, ezek nyelvezetének összehangolására, egységesítésére a jövőben szakmai egyeztetések formájában kerülhet majd sor.

Kiemelten fontos a dokumentum megjelenése abból a szempontból is, hogy az erről szóló kormányelőterjesztés elfogadásával hamarosan elindul annak a hazai digitáliskompetencia-keretrendszernek (DigKomp) a fejlesztése, amely az uniós kerethez hasonlóan átláthatóvá, követhetővé, mérhetővé teszi az állampolgárok digitáliskompetencia-szintjeit.

Magyarországon a Digitális Jólét Program keretei között működő DPMK az európai referenciaeszköz felhasználásával készíti el a digitális kompetencia hazai általános, állampolgári referenciakeretét. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai irányítása mellett az Oktatási Hivatal – a DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) elnevezésű uniós referencia dokumentumra építkezve – dolgozta ki a pedagógusokra vonatkozó hazai digitális kompetencia-keretet, és jelenleg is folyik a munka a hazai tanulói digitáliskompetencia-keret fejlesztésén, amely éppen a most közölt referencia anyagra támaszkodik.

Az Európai Állampolgári Digitáliskompetencia-keret (European Digital Competence Framework for Citizens) legfrissebb változatának teljes magyar fordítása letölthető a képre kattintva.