Fejlesztő (formatív) értékelés

A tanulók fejlődésének, tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelését jelenti, amelynek célja a tanulói igények meghatározása és a nevelés-oktatás azokhoz történő igazítása. Kapcsolódó oldalak: Értékelés digitális környezetben Digitális technológia az értékelésben vegyes és digitális munkarend idején

Digitális megosztottság

A fogalom azt a rést vagy hiányt írja le, amely az az információs- és kommunikációtechnológiai eszközökhöz (ICT) való hozzáférés miatt, illetve a hozzáférés hiányának következtében alakul ki. A fogalom – a megjelenése óta – több átértelmezésen is átesett. Az Tovább...

Digitális/virtuális osztályterem

A digitális osztályterem nem más, mint egy keret, amelyet a diákok és a tanár töltenek ki tartalommal. Csupán egy eszköz, amelynek hatékonysága a felhasználókon (elsősorban a tanáron) múlik. A tanórák, az iskola online kiterjesztése több szempontból lehet jó: kommunikációs Tovább...

Digitális írástudás

A digitális írástudás napjainkban elvárt, de sokféleképpen értelmezett készségrendszer. Az 1980-as években az infokommunikációs eszközök készségszintű, a hétköznapi élet feladatainak, problémáinak megoldását megkönnyítő használatára való képesség volt a középpontban. Digitális írástudónak nevezhettük azokat az állampolgárokat, akik rendelkeztek azokkal a Tovább...

Digitális akadálymentesítés

Olyan digitális megoldások, illetve tevékenységek összefoglaló megnevezése, amelyek arra irányulnak, hogy a mozgás-, a látás-, a hallás-, az értelmi sérültek vagy kommunikációs funkcióikban akadályozott emberek is egyenlő esélyekkel használhassák az infokommunikációs eszközöket. A digitális akadálymentesítés két fő területet érint: Tovább...

DigCompOrg

Az Institute for Advenced Studies (CAS) által, az oktatási intézmények digitális kompetenciáját meghatározó keret. A DigCompOrg elsődleges céljai: önreflexióra és önértékelésre ösztönözni az oktatási szervezeteket a digitális tanulással és pedagógiával kapcsolatos elkötelezettségük fokozatos elmélyítése során,; lehetővé tenni a politikai Tovább...

DigComp

Az European Digital Competence Framework for Citizens vagy röviden DigComp 2.1 néven ismert dokumentum a digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai referenciakerete. A referenciakeret célja a digitális kompetencia különböző aspektusainak definiálása. A keret első változata 2013-ban készült el, és Tovább...

Digitális fejlesztési terv

Az intézményi digitális fejlesztési terv (röviden: DFT) az intézmény azon dokumentuma, amely a digitális átalakulásának folyamatát és lépéseit rögzíti. A DFT főbb tartalmi elemei: helyzetelemzés, a fejlesztési szükségletek bemutatása; a fejlesztési célok meghatározása; a fejlesztési feladatok, tevékenységek azonosítása, meghatározása; Tovább...

Diagnosztikus értékelés

Állapotjelző értékelési forma, amely jellemzően a tanulási folyamat kezdetén segít abban, hogy képet alkothassunk az értékeltek előzetes tudásáról. A mérés eredménye a pedagógiai munka tervezési folyamatában hasznosítható. Kapcsolódó oldalak: Értékeléssel kapcsolatos összeállítások a Digitális Pedagógiai Tudásbázisban Értékelés digitális környezetben Tovább...

Dezinformáció

Hamis vagy félrevezető információ. Szándékosan megtévesztő, manipulatív, tudatosan az igazságnak meg nem felelő, torzított információ. Kapcsolódó oldalak: Digitális Gyermekvédelem, Médiatudatosság Digitális Káprázatok – A dezinformáció és a fake news

Design thinking

A designgoldolkodás (tervezési gondolkodás) olyan problémamegoldási és fejlesztési folyamatmodell, aminek a célja, hogy a kreativitást hatékonyan állítsa a problémák megoldásának szolgálatába. A problémamegoldást egy többlépcsős folyamatban valósítja meg, amelynek főbb pontjai: a probléma definiálása és elemzése, az ötletelés, a Tovább...

Creative commons

Egy nemzetközi nonprofit szervezet, amely teljes jogi védettség – „minden jog fenntartva” – és a közkincs (köztulajdon) közötti széles skálán kíván megvalósítani rugalmas és korszerű szerzői jogi védelmet („néhány jog fenntartva”). A CC-licencek lehetővé teszik a szerzők számára, hogy Tovább...

BYOD

Az angol kifejezés: Bring Your Own Device, magyar jelentése: hozd (használd) a saját eszközöd! A saját tulajdonú eszközök (laptop, mobiltelefon, tablet stb.) használatát jelenti a munkavégzés vagy az oktatás során, azaz amikor a saját eszközeinkkel érjük el, használjuk a Tovább...

Blended learning

A blended learning, tanulás- és oktatáselméleti, módszertani alapokon nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia, amely a tanulást támogató rendszer révén – az emberi lét változatos megismerési, és kommunikatív formáit integrálva – tér- és időkorlátok nélkül biztosítja a tanuló számára az optimális Tovább...

Tudatos és biztonságos médiahasználat

Az információ használatához és a hozzáféréshez kapcsolódó jogi, szociális és gazdasági összefüggések megértése és alkalmazása, az adatok jogszerű és etikus felhasználása, az információs műveltség része. Olyan tudatos, preventív magatartás az online térben, amelynek segítségével a felhasználó a világhálón megőrizheti Tovább...

Általános adatvédelmi rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, amely az Európai Gazdasági Térség területén tartózkodó természetes személyek Tovább...

Alkotópedagógia

Az alkotópedagógia olyan módszertani megközelítés, amely a tudomány és a technológia megismerése iránt érdeklődőkkel való együttműködés során, az ismeretek létrehozása érdekében újraértelmezi a meglévő technológia használatát (új nézőpont alapján közelít), él a technológia új célokra történő felhasználásának szabadságával (adaptáció), Tovább...

Adatvédelem

Az információs önrendelkezésre, a személyes adatok védelmére vonatkozó magatartás. A magyar köznyelvben az adatvédelem körébe nem tartoznak bele a közadatok védelmére vonatkozó előírások, mely már az adatbiztonság hatásköre. Törvényi vonatkozás: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és Tovább...

Adatbiztonság

  Az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. Olyan óvintézkedések, amelyek megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, törlést, módosítást, sérülést, ugyanakkor biztosítják az adatok térbeli és időbeli elérhetőségét, illetve Tovább...