Pályázat digitális kompetencia fejlesztését támogató módszertani segédanyagok és tananyagtartalmak fejlesztésére

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja (a továbbiakban DPMK) az EFOP-3.2.15–VEKOP-17–2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében

pályázatot hirdet

pedagógusok számára a digitális kompetencia fejlesztését támogató módszertani segédanyagok és tananyagtartalmak fejlesztésére, készítésére.

A pályázati felhívás célja és tárgya

A pályázat célja, hogy a magyar pedagógusok számára olyan komplexen kidolgozott és tananyagtartalommal feltöltött óra-/foglalkozásterveket, illetve projektterveket gyűjtsön a DPMK, amelyek segítségével intézményi keretek között, a gyakorlatban is eredményesen megvalósíthatók a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában (DOS) megfogalmazott célkitűzések.

A pályázatra olyan részletesen kidolgozott, pontos hivatkozásokkal ellátott módszertani segédanyagokat várunk, amelyek része a pályázó által készített saját tananyagtartalom, és amelyek innovatív módon támogatják a diákok tanórai és tanórán kívüli digitáliskompetencia-fejlesztését, digitális pedagógiai megoldásokkal segítik a tanulói teljesítmények eredményességét és a 21. századi készségek fejlesztését.

A módszertani segédanyagok és tananyagtartalmak közzétételével a DPMK ösztönzi a digitáliskompetencia-fejlesztés beépülését a tanítás-tanulás folyamatába minden közismereti tárgy esetében. Ezáltal kíván a DPMK hozzájárulni az információs műveltség széles körű elterjesztéséhez annak érdekében, hogy a köznevelési intézményekből kikerülő diákok a megváltozott munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek.

A pályázaton részt vevő gyakorló pedagógusok pályamunkáikkal a hazai pedagógia megújításához járulnak hozzá olyan módszertani segédanyagok és tananyagtartalmak közzétételével, amelyek:

  • elősegítik a DOS stratégiai céljainak megvalósulását a napi tanítási-tanulási tevékenység során (pl. minden tantárgyban, nap mint nap jelenjen meg a digitáliskompetencia-fejlesztés),
  • a digitális kompetencia európai keretrendszerének (DigComp 2.1) fejlesztési céljaival összhangban vannak,
  • segítséget nyújtanak egy téma, ismeret, probléma vagy jelenség tanításához, innovatív feldolgozásához,
  • támogatják a differenciált pedagógiai tervezést,
  • értelmezhetők formális (tanórai keretek között) vagy nonformális tanulási színtereken (otthoni tanulás, szakkör stb.),
  • nem a frontális munkát egészítik ki digitális eszközhasználattal, hanem a tanulók aktív, kreatív, alkotó és együttműködő részvételét igénylik a tanítás-tanulás során.

Pályázni kipróbált és bevált óra-/foglalkozástervekkel, illetve projekttervekkel lehet.

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ azokkal a pályázó pedagógusokkal, akik a szakmai szempontoknak megfelelő pályaművet nyújtanak be, felhasználási szerződést köt a módszertani segédanyagok és tananyagtartalmak a tudásmegosztó felületén történő publikálása érdekében.

A pályázati feltételekről, a jelentkezés módjáról bővebb információt a felhívásban találnak:

A pályázatok értékelése, benyújtása

A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A pályázatok értékelése az alábbi szakaszokban történik:

  1. értékelési szakasz: a felhívás megjelenésétől 2019. június 15-ig.
  2. értékelési szakasz: 2019. június 16–augusztus 31-ig.

Az értékelési szakasz zárónapjáig feltöltött és formailag hiánytalan pályázatok vesznek részt az az adott értékelési szakaszhoz kapcsolódó döntésben.

A pályázathoz kapcsolódó, e-mailben feltett kérdéseikre néhány munkanapon belül válaszolunk.