Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kompetenciafejlesztése – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek kompetenciáinak fejlesztése digitális pedagógiai módszertan segítségével

Olyan tematikus tervet ajánlunk a figyelmükbe, amely kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, tanulók szociális és kognitív kompetenciának fejlesztését helyezi előtérbe a digitális technológia kínálta lehetőségek felhasználásával.

Krepsz-Kapai Bernadett 5–6 évfolyamos tanulók számára készített, 10 tanórát átfogó tematikus terve alkalmas

  • a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek differenciált fejlesztésére;
  • az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű (SNI, ezen belül elsősorban a tanulásban akadályozott, diszfunkciós zavarokkal küzdő) tanulók differenciált fejlesztésre, valamint
  • a különnevelés keretei között tanulók komplex fejlesztésére.

A tanórák megvalósíthatók együttesen, egymásba fűzve, egy-egy tanóratípus (pl.: magyar irodalom, természetismeret, történelem) adaptációjával vagy a tanórákból példákat, ötletet gyűjtve a kompetenciák fejlesztésére. A tematikus terv mindhárom kiemelt kompetenciájának (kognitív, szociális, digitális kompetencia) fejlesztése jelen van a terv valamennyi óráján, ugyanakkor egyes témák, óratervek erősebben fókuszálnak egy-egy kompetencia fejlesztésére.

  • kognitív kompetenciák fejlesztését a magyar nyelv és irodalom témái segítik a költészet napjának kreatív megközelítésével, Petőfi Sándorról készíthető mozaikokkal, amelyek hozzájárulnak a tanulás, gondolkodás és tudásszerzés képességeinek erősítéséhez.
  • szociális kompetenciák fejlesztésének fókuszában a kommunikáció, az együttműködés, az affektív területek erősítése áll. Az óratervek feladatai erősítik a csoportmunkában dolgozást, egymásra figyelést, egymás támogatását. Fejlődik önismeretük, cselekedeteikért is könnyebben vállalnak felelőséget. Ezeket a területeket erősíti a Szabadulószoba és a Kik vagyunk, mire vagyunk képesek? témák feldolgozása.
  • digitális kompetencia fejlesztésére a tematikus terv óraterveiben az alapvető eszközhasználati tudás mellett fontos szerepet kap az internet és az elektronikus kommunikáció helyes használata, az adatok, fogalmak keresése, megfelelő segédeszközök használata, produktumok létrehozása, a jogtisztaság kérdése. Leginkább a Történelem összefoglaló órájában és az Erdő tematika három órájában érhetők tetten a digitális kompetenciát erősítő feladatok.

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében az óratervek alkalmazásakor fontos szem előtt tartani a szakértői bizottság szakvéleményében javasolt fejlesztési irányokat. Az esetleges mentességeket érvényesíteni tudjuk például többletidő biztosításával, specifikus eszközök használatával, az egyéni képességekhez igazított differenciálási formák biztosításával (tananyagtartalom, téma, minimumkövetelmény, eszköz, módszer, idő, értékelés stb.).

Az óratervek a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében a kompetenciák komplex fejlesztésére, differenciálási lehetőségekre adnak példát.

Kapcsolódó hír

Digitális pedagógiai módszertani ajánlások

Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása digitális eszközök segítségével

Az ajánlásban a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók digitális oktatására is alkalmas platformokról, eszközökről, alkalmazásokról, valamint az ezek használatával kapcsolatos pedagógiai és specifikus szempontokról tájékozódhatnak. A kiadvány 13. fejezetéből kiderül, milyen szempontok alapján érdemes kialakítani a tanulásszervezés formáit és eszközeit a digitális munkarend során, milyen otthoni tanulást támogató szoftverek és applikációk állnak rendelkezésre az SNI tanulók számára, valamint konkrét javaslatokkal szolgál az intézmények, a pedagógusok és a gyógypedagógusok részére is. Bemutatásra kerülnek a sajátos nevelési igény, fogyatékosság típusa szerint csoportosított online megoldások és segítő, támogató technológiai eszközök, valamint azon SNI-típusonként megfogalmazott szempontokról is olvashatnak, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális és a vegyes munkarend specifikus feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor.

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!